Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:232 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I den senere tid har det gått flere ras i Løsberga, rett sør for Steinkjer. Kan statsråden forsikre om at alle tiltak vil bli iverksatt for å sikre at innbyggerne i dette området ikke kommer til skade?

Begrunnelse

Arbeidet med sikring av Løsberga har pågått over lengre tid. NRK Nord-Trøndelag melder torsdag 6. november 2008 at sensorer ble montert i fjellet onsdag 5. november. Disse sensorene viser at det fortsatt er bevegelse i fjellet, innenfor det området der raset gikk. Geologene uttaler at det fremdeles er utrygt i Løsberga. I Trønderavisa 6. november 2008 er det intervju med tidligere bergverksingeniør Snorre Tessan. Han tar til orde for at rasnaboer tvangsflyttes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: 30. juni 2008 gikk det et ras i forbindelse med sprengningsarbeid i en skjæring ved bygging av ny E6 i Løsberga sør for Steinkjer. To store steinblokker, kalt ”Monolitten” og ”Sinnataggen” utgjorde hovedbestanddelen av massene. Monolitten ble stående løs i fyllinga under, mens Sinnataggen ble hengende igjen, støttet opp av Monolitten. Begge disse store steinblokkene måtte sprenges bort. Med biltrafikk på E6 og jernbanetrafikk nært inntil rasområdet er dette en krevende oppgave.

I etterkant av raset 30. juni 2008 ble det i rasområdet etablert et automatisk overvåkingssystem. På steinblokkene Monolitten og Sinnataggen, ble det montert flere faste punkter hvor eventuelle bevegelser i steinblokkene døgnkontinuerlig har blitt registrert.

3. november 2008 gikk det et nytt ras i det samme området som det raste 30. juni i år. Det var Sinnataggen som skled ned i en steinrøys som var etablert i underkant av den. I den forbindelse slo Sinnataggen bort i Monolitten slik at om lag 50 % av denne falt ned som store steinblokker. Steinblokkene ble hovedsakelig liggende på E6, mens noen blokker beveget seg videre ned på jernbanen.

E6 ble stengt for trafikk 3. november kl. 09.00. Denne dagen ble det gjennomført en mindre sprengning om lag kl. 10.40. Jernbanen var også stengt i forbindelse med sprengningen. Etter befaring av jernbanelinjen ble jernbanen åpnet for trafikk. En stund senere ble det registrert små bevegelser ved hjelp av det automatiske overvåkningssystemet. Bevegelsen og målingene ble kontinuerlig overvåket. Da bevegelsen tiltok ble Jernbaneverket varslet og jernbanelinjen stengt om lag kl. 13.00. Raset gikk om lag kl. 13.10. Dette viser at overvåkingssystemet fungerer etter hensikten.

Statens vegvesen leide raskt inn ingeniørgeolog til å foreta en ny vurdering av stabiliteten av selve fjellpartiet. I tillegg har Vegvesenet bedt om en uavhengig vurdering av den samme problemstillingen fra en av deltakerne i referansegruppen som er etablert for prosjektet. Den uavhengige vurderingen er gjennomført av professor i ingeniørgeologi Bjørn Nilsen, ved NTNU. Han konkluderer med følgende:

"Det er ikke noe i den kartleggingen som er utført, som tyder på at avgrensningen av det ustabile partiet kan representere fare for nærliggende bebyggelse."

Departementet ba i brev til Vegdirektoratet av 7. november 2008 om en redegjørelse for saken, bl.a. beskrivelser og vurderinger av kvaliteten på beslutningsgrunnlag og bruk av ulike former for fagkompetanse gjennom hele prosessen fra planlegging til gjennomføring. Departementet mottok rapporten 13. november 2008.