Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:234 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 07.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Den siste tiden har det vært mange spekulasjoner omkring verdiutviklingen og størrelsen på tap i oljefondet (Statens pensjonsfond - Utland). Slike spekulasjoner kan skape usikkerhet og frykt for hvordan oljefondet utvikler seg. Dersom rapportering av status og verdiutviklingen til oljefondet hadde skjedd hyppigere ville dette gitt færre spekulasjoner og mindre usikkerhet.
Vil finansministeren ta initiativ for å få til daglig rapportering, eller vesentlig hyppigere enn i dag, av oljefondet sine posisjoner og verdi?

Begrunnelse

Oljefondet (Statens pensjonsfond - Utland) er fellesskapet sine midler. Derfor er det viktig med god og hyppig informasjon og åpenhet om utviklingen av oljefondet. Det er fullt mulig å få til daglig rapportering av oljefondets posisjoner og verdiutvikling. Dersom finansministeren ikke ønsker at allmennheten skal få hyppigere informasjon om utviklingen av oljefondet ønsker jeg en begrunnelse for det.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er helt enig i at det må være stor grad av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond

– Utland. Det offentliggjøres allerede svært mye informasjon om forvaltningen av fondet, og offentliggjøring skjer hyppig. Eksempler på denne rapporteringen er:

- Hovedtrekkene ved fondets avkastning fra dag til dag kan følges gjennom offentlig tilgjengelige indekser som viser daglig utvikling i verdens aksje- og obligasjonsmarkeder.

- Fondets kroneverdi ved utgangen av hver måned offentliggjøres i Norges Banks månedsbalanse 14 dager etter hvert månedsskifte.

- Mer detaljerte resultater offentliggjøres i kvartals- og årsrapporter. Resultatet for tredje kvartal i år offentliggjøres 25. november.

- En detaljert liste over enkeltinvesteringene i aksjer og obligasjoner offentliggjøres ved hvert årsskifte.

- Departementet legger fram en årlig stortingsmelding om forvaltningen av fondet med omfattende analyser av resultater og omtale av vurderinger knyttet til utviklingen i fondets investeringsstrategi.

- Fondet omtales årlig i nasjonalbudsjettet.

- Eksterne rapporter og råd om forvaltningen offentliggjøres sammen med departementets vurderinger.

- Stemmegivning og uttrekk basert på fondets etiske retningslinjer offentliggjøres sammen med råd fra Etikkrådet.

- Eksterne konsulentrapporter som evaluerer Norges Banks operative forvaltning offentliggjøres.

Som jeg tidligere har gitt uttrykk for, er det viktig at den informasjonen som offentliggjøres om fondet, i tillegg til å være av et visst omfang, også er korrekt og relevant for å vurdere forvaltningen av fondet. Jeg har vanskelig for å se hvordan en enda hyppigere rapportering av posisjoner eller resultater kan gi bedre grunnlag for å kunne evaluere forvaltningen av fondet. Fondet har en svært lang tidshorisont for sine investeringer, og resultatene må vurderes i lys av dette.

Jeg merker meg at representanten mener det er viktig å stoppe spekulasjoner omkring verdiutviklingen i fondet. Det er etter mitt syn naturlig at forvaltningen utsettes for økt oppmerksomhet i perioder med uro i finansielle markeder. Det er også naturlig at flere nå benytter seg av den informasjonen som legges ut om forvaltningen og at flere utarbeider forventninger om fondets resultater.

Samtidig er jeg glad for at vi over mange år har bygget opp tillit i befolkningen om forvaltningen av landets petroleumsressurser og for at det er bygget en bred politisk enighet rundt fondets investeringsstrategi som gjør investeringene tilstrekkelig robuste i tider som dette.