Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:236 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 07.11.2008
Besvart: 13.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å stille garanti overfor samfunnets umyndige i saker der overformynderiet forvalter innskudd over 2 millioner?

Begrunnelse

Landets overformynderi forvalter store pengesummer for samfunnets umyndige. Staten har ansvar for blant annet barns midler frem til de er 18 år. Det har i denne finanskrisen dukket opp flere henvendelser fra overformynderi rundt om i landet som nå må bruke tid på å sikre innskudd. Et eksempel er fra Tysvær overformynderi, som forvalter en skadeerstatning på litt over 8 millioner. De må nå spre innskuddet på 5 banker for å sikre dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis viser jeg til skriftlig spørsmål nr. 1583 fra Svein Flåtten og mitt svar på dette.

Det er et lovpålagt krav at myndlingers midler som forvaltes av overformynderiet skal plasseres med tilstrekkelig sikkerhet og slik at de gir tilfredsstillende avkastning. Justisdepartementet har i forskrift gitt nærmere bestemmelser om hvilke plasseringsalternativer som kan tillates. Forskriften er uttømmende, det vil si at alternativer som ikke omfattes av forskriften heller ikke tillates selv om de skulle fremstå som sikrere og gi bedre avkastning enn alternativer som omfattes. På listen står blant annet innskudd i bank, obligasjoner eller sertifikater i norske kroner utstedet eller garantert av kredittinstitusjoner med tillatelse til å drive virksomhet i Norge.

Den lovfestede sikringsordningen for banker gjelder selvfølgelig også for myndlingenes midler. Sikringsordningen garanterer for innskudd opp til to millioner kroner per innskyter per bank. Justisdepartementet har i brev 30. oktober 2008 gitt retningslinjer for å sikre at overformynderiene oppretter kontoer i ulike banker for myndlinger som har over 2 millioner kroner på en bankkonto. Dermed blir innskuddene fullt ut sikret gjennom Bankenes sikringsfond.

I denne forbindelse bemerkes også at kommunen er ansvarlig for tap som en overformynder ved pliktstridig eller forsømmelig forhold har påført en umyndig eller overformynderiets fellesmasse.

Midler som er plassert i overformynderiets fellesmasse er også sikret. Dersom det foreligger pliktstridig eller forsømmelig forhold fra overformynderiets side kan kommunen måtte dekke tap i fellesmassens midler. Hvis kommunen ikke er erstatningsansvarlig, skal tapet dekkes av inntekten til fellesmassen i regnskapsåret såfremt det likevel kan utbetales et rimelig utbytte. Er tapet større kan det fordeles på flere regnskapsår. Blir tapet ikke dekket på denne måten, skal det som trengs tas av et sikkerhetsfond som er opparbeidet av en avgift for fellesforvaltningen. Har sikkerhetsfondet ikke midler nok, skal kommunekassen legge ut det manglende i form av et forskudd. Forskuddet med tillegg av 4 % renter betales tilbake av sikkerhetsfondet etter hvert som det får midler.

Det har den siste tiden vært stor oppmerksomhet omkring bankenes sikringsfond og da særlig dens beløpsmessige begrensninger. Jeg er klar over at mange umyndige har innskudd over 2 millioner kroner, noe som tilsier at overformynderiet bør plassere midlene i flere banker slik at hele beløpet kan sikres. Til spørsmålet om umyndiges midler bør garanteres ytterligere viser jeg til bakgrunnen for vergemålsinstituttet. Formålet bak ordningen er at barn og andre som ikke kan ivareta egne interesser, skal få hjelp slik at de kommer opp på normalnivået og ikke stilles dårligere enn folk flest. Samtidig er formålet ikke at de skal stilles vesentlig bedre. Det er ønskelig med en forvaltningsordning som oppfattes som økonomisk nøytral, slik at den ikke gir insentiver til spekulasjon.

Slik jeg ser det, er de offentlige garantiene tilstrekkelige i forhold til å unngå tap på myndlingers plasserte midler, tatt i betraktning overformynderienes mulighet til å spre innskuddene over flere banker. Jeg vil likevel i forbindelse med utarbeidelse av en ny vergemålslov, undergi spørsmålet en ny vurdering.