Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:246 (2008-2009)
Innlevert: 10.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 13.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes ikke arbeids- og inkluderingsministeren at det er rimelig at denne kvinnen som sparer trygdebudsjettet for store utbetalinger, og som etter å ha blitt anbefalt av fastlegen og trygdekontoret å uføretrygde seg, på eget initiativ sørger for å bli frisk og 100% arbeidsfør, får dekket sine utgifter til operasjoner?

Begrunnelse

Under overskriften "Frisk med bismak" i avisen Glåmdalen torsdag den 6. november d.å. kan vi lese om en 35 år gammel kvinne som i 1996 skadet ryggen sin under utførelsen av arbeid på jobben. Kvinnen som på den tid var hjelpepleier på et sykehjem hindret på refleks en gammel dame i å falle ut av sengen sin. Beklageligvis fikk kvinnen på grunn av de brå refleksbevegelsene som skjedde idet hun hindret beboeren å falle ut av sengen sin en knust skive nederst i korsryggen og en ryggprolaps. Skaden ble godkjent som yrkesskade, og kvinnen fikk dekket 2 års omskolering. Det første året benyttet hun til å utdanne seg som vernepleier og det andre året påbegynte hun sykepleierutdanning. De siste to årene av sykepleierutdanningen har hun påkostet selv. I 2005 forverret ryggen seg betraktelig og hun ble sykemeldt og sendt til spesialist. Eneste muligheten til å bli frisk var en avstivning av ryggen med 50/50 sjanse på å bli frisk. Kvinnen ble rådet til å uføretrygde seg av sin fastlege, da intet annet var å anbefale. Kvinnen fikk ingen hjelp hos legen eller hos NAV, men gjennom Internett fant kvinnen frem til et sykehus i Norge som driver med proteseoperasjoner. Ved bytte av fastlege ble hun henvist til dette private sykehuset.
I februar og i juni dette år fjernet sykehuset den ødelagte ryggskiven hos kvinnen og erstattet den med en protese. I dag er kvinnen tilbake i fullt arbeid og fungerer helt utmerket.Fakturaen på operasjonen lød på 109.000 kroner, noe hun har søkt NAV om å få refundert. Denne søknaden fikk kvinnen avslag på, begrunnet med at hun ikke har rett til nødvendig behandling ifølge pasientrettighetsloven. I dette tilfelle ville kvinnen mest sannsynlig vært uføretrygdet resten av livet, med store kostnader for staten og med vesentlig redusert livskvalitet for kvinnen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Saken dreier seg om dekning av utgifter til en proteseoperasjon ved et privat sykehus. Jeg kan ikke gå inn i denne konkrete saken, men kan gi en orientering om status for skiveproteseoperasjoner i Norge.

I de senere år er det utviklet en kunstig mellomvirvelskive, såkalt skiveprotese, som kan settes inn mellom to ryggvirvler i tilfeller der mellomskiven er ødelagt eller har mistet sin funksjon. Foreløpig er dette å betrakte som utprøvende behandling. Det har de siste tre årene vært gjennomført en norsk multisenterstudie, der innsetting av skiveproteser er gjennomført. Studien er nå avsluttet, og resultatene fra denne ventes å foreligge i 2009. Det norske fagmiljøet, inkludert Nasjonalt kompetansesenter for spinale lidelser ved St Olavs hospital HF, har anbefalt at man avventer ytterligere bruk av skiveproteser inntil resultatene fra studien foreligger.

Det avgjørende for om behandlingsformen skal tas i bruk som rutinebehandling, vil være at det finnes dokumentasjon på at langtidseffektene er bedre enn ved annen behandling. Inntil resultatene fra studien foreligger, må behandlingsformen anses som utprøvende. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten for en rygglidelse vil av denne grunn ikke gi rett til å velge denne behandlingsformen.