Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:241 (2008-2009)
Innlevert: 07.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren love at de kollektivreisende i Oslo og Akershus raskt vil få merke en økt satsing på kollektivtrafikk som et resultat av den økte bompengeinnkrevingen?

Begrunnelse

I høst økte takstene i bomringen rundt Oslo og det ble satt opp en ekstra bom i Vestregionen. Et viktig grunnlag for det lokalpolitiske forliket om Oslopakke 3 er at en del av bompengene skal brukes til drift av kollektivtrafikken. Folks forventninger til økt kollektivsatsing i Oslo og Akershus er store. Fredag 7. november melder Østlandssendingen at Ruter må kutte i rutetilbudet. Dette er stikk i strid med de forventningene folk har. I tillegg til dette er det som kjent store forsinkelser på jernbanen. Det er nå stor frustrasjon blant de kollektivreisende i Oslo og Akershus
I vår vedtok Stortinget at bompenger fra Oslopakke 3 skal brukes til drift av kollektivtrafikk. Dette støttet Venstre, men vi var bekymret over den sterke statlige kontrollen over bompengene. I forbindelse med behandlingen av lovforslaget foreslo Venstre at departementet burde åpne for at bompenger som benyttes til drift av kollektivtrafikken kan kanaliseres direkte til et regionalt eller lokalt administrasjonsselskap, i dette tilfellet Ruter AS. Regjeringspartiene ville ikke støtte forslaget.
Det vises til forslag i Innst. O. nr. 26 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) Om lov om endring

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å håndtere ventet vekst i transportetterspørsel i Oslo-området på en effektiv måte må kollektivandelen økes. Det lokale forslaget til Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 53,4 mrd. 2006-kr og er forutsatt gjennomført over en 20-årsperiode fra 1. januar 2008. Det er lagt opp til at det skal benyttes om lag 20,5 mrd. kr til kollektivtrafikktiltak innenfor den samlede rammen for Oslopakke 3, dvs. nærmere 40 pst. Av dette er det foreslått om lag 10,8 mrd. kr, dvs. om lag 20 pst. av pakken, til ”økt tilskudd kollektivtransport” fordelt med 7,8 mrd. kr til drift av trikk, buss og T-bane i Oslo og Akershus og 3,0 mrd. kr til infrastruktur og materiell for T-bane og trikk i Oslo. På årsbasis innebærer altså det lokale forslaget til Oslopakke 3 vel 1 mrd. kr til kollektivtrafikktiltak totalt, hvorav om lag 540 mill. kr til ”økt tilskudd kollektivtransport”. Herav er 390 mill. kr forutsatt til drift av tilbudsforbedringer. Bompenger til drift av et styrket kollektivtilbud er nytt sammenliknet med tidligere bypakker finansiert med bompenger. Det er en forutsetning at bompenger til drift av kollektivtransport skal være et supplement til den ordinære innsatsen over offentlige budsjetter.

Bruk av bompenger til driftstiltak kan raskt gi forbedringer av tilbudet til trafikantene. Oslo kommune vil bruke bompenger til flere avganger på T-banens østlige strekninger, mens Akershus fylkeskommune bl.a. vil styrke viktige busslinjer til og fra Oslo og mating med buss til tog.

Oslopakke 3 inneholder i tillegg andre kollektivtrafikktiltak som nye banestrekninger, opprusting av T-banenettet, flere kollektivfelt, innkjøp av mer materiell og andre tiltak for å gjøre kollektivtransport til et attraktivt alternativ til bilen.

Når det gjelder forvaltning av bompengeinntekter til drift av kollektivtransport, er staten og lokale myndigheter enige om at Statens vegvesen, av hensyn til budsjettering, revisjon og kontroll, forvalter den samlede pengestrømmen fra bompengeselskapet, jf St.prp. nr. 40 (2007-2008). Ved Stortingets behandling av Oslopakke 3 trinn 1 ble det fokusert på at det skulle etableres et enkelt og forutsigbart system for overføring av midler til Ruter AS fra Statens vegvesen. Dette er allerede etablert i forbindelse med overføring av midler i 2008.

Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2008-2009) er det foreslått til sammen om lag 1 590 mill. kr til kollektivtrafikktiltak i Oslo og Akershus i 2009, inkl. tilskudd til driftstiltak. Dette innebærer en vesentlig sterkere prioritering av kollektivtrafikktiltak enn forutsatt i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Det er foreslått 290 mill kr til driftstiltak, dvs. 100 mill. kr mindre enn det er lagt opp til i det lokale forslaget for Oslopakke 3. Dette har skapt en del støy i media. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2008-2009), er det forutsatt at Statens vegvesen tar initiativ overfor Oslo og Akershus til en avklaring om hvordan den totale bevilgningen på 1 590 mill. kr skal prioriteres.

Jeg mener det er mulig å gjøre omprioriteringer innenfor foreslått budsjettramme. Om nødvendig er det i Oslopakke 3 trinn 1 dessuten åpnet for å ta opp midlertidige lån for å sikre rasjonell framdrift av igangsatte prosjekter.