Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:242 (2008-2009)
Innlevert: 07.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 24.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): En helt ekstraordinær situasjon har oppstått i Porsanger kommune i Finnmark. Over tusen udetonerte bomber, miner og granater fra krigens dager har fram til nå blitt gravd fram i løpet av de tre siste månedene i kommunesenteret og ved flyplassen. Porsanger kommune er ikke i en slik situasjon at de kan påta seg regninga for dette oppryddingsarbeidet som naturlig nok må pågå fortløpende ettersom alle disse eksplosivene befinner seg innenfor et område hvor folk bor og oppholder seg.
Hvordan vil Regjeringa bidra i denne situasjonen?

Begrunnelse

Viser for øvrig til min skriftlige henvendelse til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vedr. samme sak, datert 24.09.08 - Dokument nr. 15 (2007-2008), spørsmål nr. 1571.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarssektoren har utført eksplosivryddeoppdrag i Lakselv sentrum etter anmodning fra politiet i henhold til instruks av 28. februar 2003 nr. 220, om Forsvarets bistand til politiet. Forsvaret har unik kompetanse når det gjelder håndtering av militære eksplosiver, noe som også kommer samfunnet for øvrig til nytte i slike situasjoner.

Når det, som i dette tilfellet i Lakselv, oppdages store mengder udetonerte eksplosiver fra krigens dager, kan det skape bekymring. Jeg vil forsikre om at når politiet anmoder om Forsvarets bistand i en slik situasjon, så opptrer Forsvaret både handlekraftig og profesjonelt. Forsvaret startet ryddearbeidet umiddelbart etter at anmodningen forelå.

Det ble nødvendig å håndtere denne konkrete saken på relativt kort varsel. Forsvarsdepartementet har derfor etter en totalvurdering besluttet å selv dekke kostnader som vår sektor har hatt i forbindelse med det konkrete bistandsoppdraget. Det viktigste er at jobben ble gjort, og at arbeidet ble utført med den spesialkompetanse som var påkrevd.

Det pågår et arbeid mellom Forsvarsdepartementet (FD) og Justis- og politidepartementet som skal se nærmere på regelverket vedrørende Forsvarets bistand i og utover en akuttfase, samt overordnede problemstillinger vedrørende nedgravde eksplosiver. Dette arbeidet kan føre til at økonomiske aspekter ved slike saker vil endres i fremtiden, og FDs beslutning i dette konkrete tilfellet i Lakselv vil derfor ikke kunne skape presedens. Det pågående arbeidet vil likevel ikke endre Forsvarets rolle i selve håndteringen av slike eksplosive krigsetterlatenskaper.