Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:243 (2008-2009)
Innlevert: 07.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 17.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av retningslinjene og praktiseringen av disse knyttet til utplassering av master for nødnettet for å sikre at særlig barn og unge ikke utsettets for helsefarlig eksponering av stråling?

Begrunnelse

På Rykkinn ble det i sommer satt opp en såkalt nødnett-mast under 50 meter fra Berger avdeling av Rykkinn skole. Retningslinjene til Direktoratet for nødkommunikasjon sier at man så langt som mulig skal unngå å plassere stasjonene nærmere enn 100 meter fra skoler og barnehager.
Ifølge NRK Østlandssendingen hevder direktoratet at retningslinjene fra Statens strålevern etterfølges, og at strålingen fra mastene ligger svært langt unna maksimalverdiene. Direktoratet ser ingen grunn til å endre på utplasseringene av master.
Beboerne i området er bekymret for at barn og unge i nærområdet eksponeres for nødnettmastene. Enkelte beboere hevder at de ikke har blitt varslet om utplasseringen av mastene i sitt nærområde og at det har foregått en saksbehandlingsfeil. Beboerne krever nå at mastene fjernes.
Til Østlandssendingen bekrefter en svensk professor i nevrobiologi ved Kungligatekniske høgskulan i Stockholm, Olle Johansson, at naboene har god grunn til bekymring. Han mener forskningsresultater viser at mastene bør flyttes om lag 1000 meter eller mer fra nærmiljøet til barna. Statens strålevern på sin side mener en avstand på fire meter er tilstrekkelig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er i utgangspunktet rettet til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, men siden spørsmålet går spesifikt på utbyggingen av Nødnett og ikke er av rent generell helsefaglig karakter svarer justisministeren på spørsmålet.

Brannvesenet, helsevesenet og politiet har i dag separate radiosamband bygget på gammel analog teknologi. Etableringen av ett nytt felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene – Nødnett – skal sikre at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Staten har inngått en kontrakt med en leverandør som har totalansvar for utbygging og leveranse av Nødnett og leverandøren er også ansvarlig for at nødetatene får god radiodekning overalt hvor mennesker oppholder seg, arbeider, går på skole osv. Leverandøren skal også vedlikeholde og drive radionettet i utbyggingstiden og deretter i en etterfølgende 15 – års periode.

Ved en landsdekkende utbygging vil radiosendere/mottaktere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det er lagt opp til spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. Dersom Nødnett ikke har god dekning der folk bor, jobber og oppholder seg, svekkes politiets, helsevesenets og brannvesenets evne til å bistå og hjelpe befolkningen i nødsituasjoner. Det er leverandøren Nokia Siemens Networks (NSN) som er ansvarlig for å levere den kontraktsfestede dekningsgraden til staten og forestår utbyggingen av radionettet.

I følge Statens strålevern er de nordiske strålevernsmyndighetenes felles vurdering at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at mobiltelefonkommunikasjon forårsaker skadelige helseeffekter, verken fra basestasjoner eller andre trådløse installasjoner. I strålevernforskriften anbefaler man videre at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig, altså et føre var prinsipp.

Jeg legger til grunn at leverandøren NSN sørger for at utbyggingen av Nødnett skjer innenfor retningslinjer som Statens strålevern og Post- og teletilsynet har etablert. Mastene må plasseres slik at de gir best mulig dekning, samtidig skal det tas hensyn til føre-var-prinsippet og oppfylle kravet om lavest mulig eksponering. Direktoratet for nødkommunikasjon har i oppgave å følge opp leveransen av Nødnett og de har opplyst at utbyggeren har fulgt retningslinjene. DNK har også opplyst at utbygger plasserer antenner i Nødnett godt innenfor kravene til internasjonale retningslinjer og verdier. For å unngå å uroe folk tilstreber DNK, når det er praktisk mulig, at leverandøren ikke skal plassere nye master nærmere enn 100 meter fra barnehager og skoler. Dette er en målsetning som direktoratet har lagt seg på i sin oppfølging av utbyggingen, og er ikke en forskrift eller retningslinje.

NSN har latt Telenors datterselskap NorKring, utføre målinger av strålingen fra masten på Rykkin. Målingene viser feltstyrke langt under de internasjonale grenseverdiene. Det elektromagnetiske feltet fra masten ved Rykkinnhallen er målt inne ved inngangen til hallen. Avstand fra antennene til inngang til hallen er beregnet til 30 meter i luftlinje. Resultatene viser at målte verdier ligger langt under grenseverdiene. Målingene ved inngangen til hallen på 0,4 V/m (volt/meter) utgjør så lite som 1,4 % av grenseverdien på 28 V/m. For myndighetene er det viktig å forholde seg til fakta og godt dokumenterte forskningsresultater og forsøke å kommunisere disse best mulig.

Opplysningen om mulig saksbehandlingsfeil i byggesaken skal jeg ikke uttale meg om, det spørsmålet må eventuelt Bærum kommune følge opp. Etter hva jeg har fått opplyst har leverandøren innplassert denne masten i samarbeid med kommunen.

Selv om kunnskapen og rådene Statens strålevern gir i dag tilsier at det i liten grad er helsefarlig strålingsfare fra bl.a. mobiltelefonanlegg legger jeg til grunn at leverandøren av Nødnett forholder seg til de etablerte retningslinjene og også vektlegger føre var prinsippet.

Jeg har presisert overfor DNK at de må fortsette å følge leverandøren tett opp og bidra til at leverandøren forholder seg til de vurderinger Statens strålevern gjør som fagdirektorat når det gjelder stråling.