Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:247 (2008-2009)
Innlevert: 10.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Besvart: 18.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I Innst. O. nr. 88 (2006-2007) vedtok regjeringspartiene og KrF at "inntil nytt lovverk er på plass, skal skoler som faller inn under kapittel 6A i lov av 4. juni 2003 nr. 84 ha uendrede rammevilkår, og det skal gis mulighet for godkjenning av nye skoler". Nytt lovverk er ikke på plass, og mange såkalte "6A-skoler" opplever nå stor usikkerhet knyttet til driften, tilskuddet og godkjenningen.
Kan statsråden garantere at disse skolene får uendrede rammevilkår og en snarlig avklaring av sin situasjon?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Privatskoleloven kap. 6A regulerer videregående skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved offentlige videregående skoler. Mens enkelte av skolene tilbyr yrkesrettet opplæring på videregående skoles nivå, er det også en del kap. 6A-skoler som reelt sett befinner seg over videregående skoles nivå, det vil si på dagens fagskolenivå. Dette er bakgrunnen for at departementet i Ot.prp.nr.37(2006-2007) foreslo en opprydning i forholdet mellom privatskoleloven kap. 6A og fagskoleloven. I samsvar med departementets forslag vedtok Stortinget ved lov 29. juni 2007 nr. 92 at kap. 6A i privatskoleloven oppheves fra 1. juli 2010, jf. § 8-2. Innen denne dato må de skolene som er godkjent etter kap. 6A innrette seg etter vilkårene i enten fagskoleloven eller de ordinære vilkårene i privatskoleloven. Skolene vil få beholde like gode rammebetingelser i de lover de kommer inn under, jf. flertallets merknad i Innst.O.nr.88 (2006-2007). Det følger videre av flertallsinnstillingen at for de skolene som ikke er i stand til å innrette seg etter fagskoleloven eller privatskoleloven i løpet av overgangsperioden, vil departementet utrede nærmere hvilken lovmessig ramme som vil sikre disse skolene uendrede rammevilkår også etter at kap. 6A i privatskoleloven er opphevet.

Departementet har foretatt en utredning som nevnt ovenfor, og jeg tar sikte på å presentere et forslag til videre oppfølging i løpet av kort tid. I samsvar med flertallsmerknaden i Innst.O.nr.88 (2006-2007) kan jeg forsikre representanten om at jeg vil legge opp til at de av dagens kap. 6A-skoler som ikke har innrettet seg etter fagskoleloven eller privatskoleloven innen overgangsperiodens utløp vil beholde like gode rammebetingelser. Skolene vil også beholde mulighet for fremtidig tilskudd for faktiske elever begrenset til det elevtallet de i dag har godkjenning for.