Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:249 (2008-2009)
Innlevert: 11.11.2008
Sendt: 12.11.2008
Besvart: 20.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Statsminister Jens Stoltenberg sa til Stavanger Aftenblad 9. august 2005 at ”En ny sosialistisk regjering vil tilby industrien el-kraft til under markedspris.”
Når kan industrien vente seg en endelig avklaring på hvordan dette løftet skal oppfylles?

Begrunnelse

Norsk industri er avhengig av forutsigbare rammevilkår som grunnlag for sine strategiske valg. Viktige deler av prosessindustrien står nå overfor alvorlige veivalg som kan få store konsekvenser for enkeltmennesker, sysselsetting og lokalsamfunn, men også for Norges rolle som industrinasjon. I forlengelsen av Stortingets behandling av hjemfallssaken er det skapt et inntrykk av at det arbeides med løsninger på industrikraft-spørsmålet for å imøtekomme løftet fra 2005. Det har stor betydning for de mange mennesker dette gjelder at det kommer en snarlig avklaring på hvorvidt og evt. hvordan en tenker seg å innfri løftene.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Jeg har ved flere anledninger, blant annet i Stortingets muntlige spørretime 23. mai 2007, presisert at rammevilkårene for kraftkrevende industri må utvikles innenfor rammen av EØS-avtalen. Det jeg har lovet, er at vi skulle forsøke å få på plass et mdustrikraftregime innenfor EØSavtalen.

Regjeringen arbeider aktivt for å sikre den kraftintensive industrien gode rammevilkår og har fremmet flere forslag som vil bidra til dette.

Regjeringen arbeider gjennom Enova for en mer effektiv energibruk i norsk industri. Norsk Industri og Enova inngikk nylig en samarbeidsavtale for å gjøre industrien ytterligere energieffektiv og øke bruken av fornybar energi.

I Regjeringens hjemfallsløsning, som Stortinget nylig har vedtatt, viderefører Regjeringen muligheten for inntil en tredels privat eierskap i offentlige selskaper, og lovfester omgjøringsadgangen. Dette legger til rette for industrielle løsninger som Regjeringen håper industrien vil benytte seg av.

I statsbudsjettet for 2009 varslet Regjeringen at den stiller seg positiv til at industrien oppretter et innkjøpskonsortium for kraftintensiv industri i Norge. Vi vil aktivt tilrettelegge for konsortiet ved at det kan gis tilskudd til de kraftintensive bedriftene som deltar. Tilskuddet skal ha tilsvarende funksjon som skattefordelene som er gitt til bedriftene som deltar i konsortiet i Frankrike. Det vil blant annet si at støtten skal være innenfor EØS-regelverket for bagatellmessig støtte.

De viktigste delene av politikken overfor den kraftintensive industrien er likevel å sikre en god kraftbalanse, og å sikre industrien muligheter til å inngå langsiktige, kommersielle kontrakter. Dessuten er det viktig at industrien fortsatt gis gode vilkår ved nettleie, og får fritak for eller reduksjon av el-avgift

I sum gir denne politikken den kraftintensive industrien i Norge konkurransedyktige rammevilkår. I dag er hele 85 pst av kraftforbruket til kraftintensiv industri dekket av langsiktige kraftavtaler eller egen kraftproduksjon, og for bare en god måned siden inngikk Norsk Hydro ASA en ny kraftkontrakt med Vattenfall AB som vil legge til rette for fortsatt drift ved Sør-Norge Aluminiumsverk (Søral). I oktober inngikk også Boliden og Statkraft en langsiktig kraftkontrakt Denne avtalen vil bidra til å styrke konkurranseevnen ved Bolidens smelteverk i Odda.