Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:251 (2008-2009)
Innlevert: 11.11.2008
Sendt: 12.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor stor reell vekst i de frie inntektene har Drammen kommune hatt siden regjeringsskiftet i 2005 sammenlignet med den reelle veksten i de frie inntektene for Drammen kommunene i forrige stortingsperiode, og hvilke andre overføringer/tilskuddsordninger/prosjektmidler har Drammen kommune mottatt fra staten siden 2005?

Begrunnelse

I tillegg til de frie inntektene kan kommunene få overføringer fra staten gjennom målrettede ordninger. Eksempler på dette er belønningsordningen for bedre kollektivtransport, tiltak mot fattigdom, gratis kjernetid i barnehage m.m. Slike øremerkede midler går også til bedring av velferdstilbudet for innbyggerne i kommunene. Det er derfor ønskelig med en oversikt over hvilke andre overføringer/tilskuddsordninger/prosjektmidler i tillegg til de frie inntektene, som kommunene mottar.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Frie inntekter

I perioden 2005 til 2009 har Drammen kommune hatt en oppgavekorrigert realvekst i frie inntekter på om lag 4,3 prosent (beregnet ut i fra kroner per innbygger). I kroner utgjør dette 168 millioner. I beregningene av veksten er det tatt hensyn til oppgaveendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd. Når kommunene får mer penger på grunn av flere oppgaver eller at noen oppgaver går fra å være finansiert gjennom øremerkede tilskudd til å bli finansiert gjennom de frie inntektene, regnes ikke dette som vekst.

Vi har dessverre ikke tilsvarende tall for tidligere år, og kan derfor ikke sammenligne veksten i frie inntekter i denne stortingsperioden med veksten i forrige stortingsperiode.

Andre overføringer/tilskuddsordninger/prosjektmidler.

I tillegg til de frie inntektene får kommunene også øremerkede tilskudd og diverse prosjektmidler. Fra Kommunal- og regionaldepartementets budsjett har Drammen kommune mottatt om lag 105 millioner kroner i overføringer fra Husbanken siden 2005. Av dette er 17,3 millioner kroner rentekompensasjon for skoleanlegg (kapittel 582.60) og 87,6 millioner kroner kompensasjon for utgifter til renter og avdrag knyttet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (kapittel 586.63).

Fra og med 2008 er også refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett (kapittel 575.60). Anslagsvis har Drammen kommune fått 21 millioner gjennom denne ordningen i 2008.

Det utarbeides ingen samlet oversikt over øremerkede tilskudd til den enkelte kommune. For å få en oversikt over hvilke øremerkede tilskudd Drammen kommune har fått må man derfor ta kontakt med de ulike fagdepartementene. Et eksempel er det øremerkede tilskuddet til barnehager over kunnskapsdepartementets budsjett, som også Drammen kommune har fått sin del av.