Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:252 (2008-2009)
Innlevert: 11.11.2008
Sendt: 12.11.2008
Besvart: 18.11.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Tv2 viste mandag 10. november en dokumentar om tilstanden i norsk pelsdyrnæring. I programmet kom det frem en rekke uverdige tilfeller på dyrevern.
Mener statsråden at dokumentarprogrammet ga et rett bilde av tilstanden i norsk pelsdyrnæring, og hva har statsråden tenkt å foreta seg for å følge opp de brudd på dyrevern som ble avdekket i programmet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Engasjement for dyrs velferd er en viktig verdi i vårt samfunn. Jeg er glad for at det settes søkelys på dyrevelferd. Samtidig er det viktig at det foregår i lovlige former. Hvordan vi behandler dyra våre sier noe om den etisk standarden i samfunnet vårt. Vi har tradisjon for å ta godt vare på dyra våre i Norge.

Pelsdyrprodusentene har selv ansvar for å følge gjeldende regelverk, og hold av dyr i strid med gjeldende regelverk skal ikke tolereres.

Mattilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold, basert på at en viss andel av husdyrbrukerne har årlig kontroll. Tilsynet er basert på risikovurdering, og bekymringsmeldinger fra publikum er et viktig bidrag den forbindelse. Også informasjon som kommer til meg og departementet vil bli oversendt til Mattilsynet for oppfølging. Mattilsynet har forsikret meg om at de følger opp de tips og varsler som kommer. Jeg vil bli orientert om hvordan Mattilsynet følger opp bekymringsmeldingene som er mottatt i den saken som representanten viser til.

Antall tilsyn og andel av dyrehold som inspiseres vil variere fra år til år. Dette skyldes blant annet at Mattilsynet baserer sitt tilsyn på en risikovurdering. I 2007 ble ca 22 % av alle dyrehold med landlevende produksjonsdyr inspisert. 15,4 % av pelsdyrfarmene ble inspisert (61 stk). Av pelsdyrehold som ble inspisert i 2007, har 4 fått pålegg om utbedring.

I forslag til ny lov om dyrevelferd som er under utarbeidelse, vil det tas opp forslag om lovpålagt plikt om å varsle myndighetene dersom man oppdager at dyr blir vanskjøttet.

Nytt strengere forskriftsregelverk om hold av pelsdyr trer i kraft 1. januar 2009.

I tillegg arbeider Mattilsynet nå med forslag til ytterligere revisjon av forskrift om hold av pelsdyr. Jeg vil ta stilling til Mattilsynets forslag når det blir oversendt departementet.