Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:253 (2008-2009)
Innlevert: 11.11.2008
Sendt: 12.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge anbud på stål- og montasjearbeider på Hardangerbroen ligger laveste anbud hele 376 mill.kr. lavere enn det nest laveste. Prisforskjellen mellom de tre dyreste anbud er 55 mill kr. eller vel 4% og mellom laveste og nest laveste hele 49%. Prosjektleder peker på at det kan være regnefeil. Pris fra nest dyreste leverandør vil medføre at prosjektet sprenger kostnadsrammen.
Vil statsråden forsikre seg om at dette forholdet avklares slik at kontraktsinngåelse baseres på anbud som er reelle og ikke gir kostnadssprekk?

Begrunnelse

Jeg går også ut fra at statsråden vil sørge for offentlig innsyn når resultatet av den kvalitetssikring av de ulike anbud som nå gjennomføres av prosjektledelsen, foreligger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Onsdag 5. november 2008 var det tilbudsåpning på de fire hovedentreprisene for Hardangerbrua. En av entreprisene omfattet stålarbeider. Alle forhold ved samtlige tilbud vil nå bli gjennomgått og kvalitetssikret av prosjektledelsen.

Resultatet fra denne gjennomgangen skal så behandles av anskaffelsesnemnda i Region vest før innstilling oversendes Vegdirektoratet for endelig avgjørelse av anbudskonkurransene.

Først etter at denne prosessen er gjennomført, vil en få en samlet oversikt over prosjektets kostnader. Jeg viser til den pågående prosessen, og kan opplyse at Vegdirektoratet vil orientere Samferdselsdepartementet før endelig beslutning foretas.

Prosessen fram til tildeling av kontrakt er unntatt offentlighet, og resultatene fra anbudskonkurransen vil derfor først bli offentlig etter at tilbydere er valgt.