Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:254 (2008-2009)
Innlevert: 12.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 20.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Kan statsråden redegjøre for de økonomiske vurderingene som ligger til grunn for beslutningen om at Sykehuset Telemark skal kjøpe laboratorietjenester fra Sykehuset Vestfold fremfor å kjøpe tjenestene fra Unilabs Telelab?

Begrunnelse

Våren 2008 ble det besluttet at Sykehuset Telemark skulle kjøpe laboratorietjenester fra Sykehuset Vestfold, i stedet for fra Unilabs Telelab som har utført tjenestene i 23 år.
Det er avgjørende at helseforetakene sikrer god bruk av offentlige midler, slik at pasientene kan få et best mulig helsetilbud innenfor rammen av de bevilgninger som er stilt til rådighet. I vurderingen om tjenester skal drives av offentlige eller private aktører må det legges avgjørende vekt på hvilket tilbud som gir mest kostnadseffektiv bruk av offentlige midler. Det bør ikke være et mål å bygge opp offentlig kapasitet innenfor områder der private leverer gode tjenester til en rimelig pris.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Sykehuset Telemark HF har i mange år hatt en avtale med tidligere Telelab i Skien, nå Unilabs Telelab, om levering av visse mikrobiologiske tjenester. Telelab har levert disse tjenestene til Sykehuset Telemark i 23 år. Fram til 2002 var Telemark fylkeskommune avtalepartner. De siste årene har Sykehuset Telemark hatt en kjøpsavtale med Telelab. Denne opphørte 31.08.08.

I driftsavtalen med Sykehuset i Vestfold HF for 2008 har Helse Sør-Øst RHF spesifisert at helseforetaket ”skal levere mikrobiologiske tjenester for Sykehuset Telemark HF etter en bilateral avtale mellom helseforetakene om omfang og pris”. Dette ble foretatt på bakgrunn av at Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Vestfold HF på flere fagområder har dekket og supplert hverandres tjenester gjennom samarbeidsavtaler de senere årene. Helse Sør-Øst RHF ble høsten 2007 kjent med at de to helseforetakene ønsket en bedre utnyttelse av hverandres kapasitet innen mikrobiologi, og at Sykehuset Telemark HF herunder hadde vurdert å si opp sin avtale med Telelab.

Soria Moria-erklæringen slår fast at ledig kapasitet i de offentlige sykehus skal utnyttes. I denne saken har helseforetakene ved å samarbeide om utnytting av egen kapasitet kommet fram til en løsning som er økonomisk gunstigere enn ved å legge ut de aktuelle tjenestene på anbud.