Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:257 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 20.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Østlendingen skriver 12.11. at Direktoratet for Naturforvaltning mener at kommunene har for liten kompetanse til å forvalte verneområdene og vil ha statlig styring av områdene. Dette er et forslag som oser av mistillit til det lokale demokrati og dets intensjoner og en tiltro til at statlig styring er det som løser alle utfordringer.
Vil statsråden ta initiativ til raskt å dempe den uro dette forslaget fra DN har skapt ute i de berørte kommuner?

Begrunnelse

Det vil ta tid og tillit å bygge opp en god, lokal forvaltning av verneområder som ligger under kommunal styring. Ifølge Østlendingen foreligger det også 2 konsulentrapporter som grunnlag for DNs konklusjon og disse peker på at manglende måloppnåelse ikke skyldes kommunene, men at overliggende strukturer dvs. statlig forvaltningsnivå er utydelige. Dersom dette er rett tyder jo mye på at DN her legger skylden på kommunene for sin egen utilstrekkelighet i å formidle verneområdenes verdier til den lokale forvaltning. Dette er ikke noe som løses ved å flytte forvaltningen inn til statlig styring, snarere vil konfliktnivået komme til å øke lokalt.
Langsiktig er det viktig å skape gode, lokale forvaltningsmiljøer. Disse vil på en helt annen måte enn sentrale forvaltningsmiljøer kunne se konfliktlinjene og finne gode tilpasninger. Skal en kunne redusere konfliktnivået i disse sakene, er dette vegen å gå.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 12. november 2008 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen til skriftlig besvarelse om forvaltning av verneområder.

Gjennom behandlingen av Innst. O. nr 64 (1995-96) som ble lagt fram i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr 30 (1995-96) Om lov om statlig naturoppsyn, ble det tatt initiativ til å gjennomføre forsøk med lokal medvirkning i forvaltningen av store verneområder. Stortinget forutsatte at det skulle gis tilbakemelding til Stortinget på en egnet måte om erfaringene fra disse forsøkene.

Samtidig med disse forsøkene har det siden 1998 vært åpnet for å delegere forvaltningsmyndighet fra stat til kommune etter frivillige avtaler. Til sammen har nå drøyt 70 kommuner slik myndighet.

NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) har evaluert forsøkene med lokal medvirkning i forvaltningen i de fire store verneområdene Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane, Blåfjella-Skjækerfjella, Forollhogna og Dovrefjell-Sunndalsfjella. På bakgrunn av NIBRs evaluering har Direktoratet for naturforvaltning lagt fram sin faglige anbefaling vedrørende forvaltning av verneområder for Miljøverndepartementet.

I tillegg til å vurdere forvaltningsmodellene for de overnevnte 4 store verneområdene, har direktoratet også oppsummert erfaringer fra forvaltningen av de verneområdene som har fått delegert forvaltningsmyndighet etter frivillige avtaler.

Direktoratet har på bakgrunn av de eksterne evalueringene, rapporteringer fra kommunene, samt egne og innhentede erfaringer fra den øvrige miljøforvaltningen gjort en oppsummering av erfaringene fra all delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder.

Jeg skal nå gjøre en grundig vurdering av direktoratets tilrådning og vil så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med regjeringens anbefaling om hvilke forvaltningsregimer det bør legges opp til i framtiden. Jeg mener det er viktig å finne fram til forvaltningsmodeller som både sikrer at verneverdiene ivaretas på en god måte og samtidig bidrar til lokal forankring av verneområdene.