Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:260 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Med bakgrunn i statsrådens svar på det samme spørsmålet i Stortingets spørretime den 12.11.2008, fremkom det ikke klart om nåværende nærings- og handelsminister var av samme oppfatning.
Mener statsråden at løftene om et norskt industrikraftregime er innfridd?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 16.05.2007, på spørsmål fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, svarte daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen bekreftende på at han mente at Regjeringen hadde innfridd sine valgkampløfter om et norskt industrikraftregime, sitat "ja, det mener jeg selvfølgelig".

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen er opptatt av vilkårene for kraftintensiv industri i Norge, og det er et overordnet mål å legge til rette for sikker og effektiv energiforsyning med akseptable priser til husholdninger og industri. I statsbudsjettet for 2009 har regjeringen lagt fram tiltak for kraftintensiv industri. Vi legger opp til flere tiltak, alle innenfor rammen av EØS-avtalen, som til sammen skal gi gode vilkår for industrien.

Regjeringen er positiv til at industrien oppretter et innkjøpskonsortium for kraft. Vi vil aktivt tilrettelegge for konsortiet ved at det kan gis tilskudd til de kraftintensive bedriftene som deltar. Tilskuddet skal ha tilsvarende funksjon som skattefordelene som er gitt til bedriftene som deltar i konsortiet i Frankrike. Støtten skal være innenfor EØS-regelverket for bagatellmessig støtte.

Fundamentet for en industrikraftløsning er en god kraftbalanse, muligheter til å inngå langsiktige, kommersielle kontrakter og de gode vilkårene industrien har ved nettleie, og ved fritak for eller reduksjon av el-avgift. Regjeringen foreslår økt avskrivningssats for tekniske installasjoner i næringsbygg, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger. Regjeringen arbeider også målrettet for en mer effektiv energibruk i norsk industri. Enovas virksomhet knyttet til omlegging av energibruk og energiproduksjon er en viktig del av dette arbeidet. I sum mener vi dette gir den kraftintensive industrien i Norge gode rammevilkår.

Den kraftintensive industrien i Norge har i dag en stor andel av sitt kraftbehov sikret gjennom langsiktige kommersielle kontrakter. Regjeringen ser positivt på dette, og mener at slike avtaler må utgjøre et bærende element i industriens kraftdekning. I denne sammenheng uttaler regjeringen i eierskapsmeldingen klare mål og forventninger til statens eget kraftselskap, Statkraft.

I regjeringens hjemfallsløsning, som Stortinget nylig har vedtatt, viderefører regjeringen muligheten for inntil en tredels privat eierskap i offentlige selskaper, og lovfester omgjøringsadgangen. Regjeringen vil foreslå nye regler for utleie av kraftproduksjon i en egen proposisjon våren 2009. Dette legger til rette for industrielle løsninger som regjeringen håper industrien vil benytte seg av.

Regjeringen skal fortsatt følge utviklingen i EU nøye og påvirke eventuelle prosesser, slik at det blir skapt handlingsrom for å gi norsk kraftintensiv industri enda bedre rammevilkår.