Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:262 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I svar til meg i spørretimen 5. november kom statsråden med følgende helt nye opplysning: "Under avsnittet om "kommuner med en vanskelig økonomisk situasjon" hadde regjeringa Bondevik II følgjande tillegg som seinare er tatt ut: "Fylkesmannen skal ikke stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnstilskudd"".
Mitt spørsmål er: Når ble dette tillegget som kommunalminister Erna Solberg innførte, tatt ut, og hvem var ansvarlig statsråd i kommunaldepartementet på dette tidspunktet?

Begrunnelse

Fra folkevalgte i ulike kommuner landet rundt har Høyres stortingsgruppe mottatt eksempler på det som lokalt oppleves som et utidig og uakseptabelt press fra Fylkesmannen om at kommunene må innføre eiendomsskatt for å kunne motta såkalte skjønnsmidler. Med utgangspunkt i et enkelteksempel fra Råde kommune i Østfold stilte jeg statsråden et spørsmål om denne problemstillingen i spørretimen 5. november.
I dagene forut for statsrådens svar i spørretimen hadde statsråden uttalt til en rekke medier landet rundt at "ordlyden i brevet som gikk til Fylkesmennene er ord for ord den samme som da Erna Solberg (H) sendte tilsvarende brev." (Stavanger Aftenblad 28. oktober 2008.)
Etter statsrådens svar til meg i Stortingets spørretime synes det klart at statsråden her bevisst eller ubevisst har forsøkt å villede journalister/lesere av ulike aviser. I spørretimen måtte statsråden opplyse om at regjeringa Bondevik II sitt krystallklare punkt om at "Fylkesmannen skal ikke stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnstilskudd", seinare er tatt ut.
Hadde ikke statsråden kommet med denne innrømmelsen i spørretimen ville hun satt seg i en situasjon hvor hun feilinformerte Stortinget fra Stortingets talerstol.
Det er derfor maktpåliggende for meg som stortingsrepresentant å få vite når dette tillegget ble tatt ut og hvem som da var ansvarlig statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Setningen "Fylkesmannen skal ikke stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnstilskudd" ble tatt ut i de reviderte retningslinjene for 2006, som ble sendt ut 1. februar 2006 under statsråd Åslaug Haga.

Selv om denne setningen ble tatt ut er det imidlertid de samme prinsippene for skjønnstildeling som har ligget til grunn i departementets retningslinjer under denne regjeringen som under regjeringen Bondevik II. Det har hele tiden stått i departementets retningslinjer under pkt 2.2 Skatteinntektene følgende:

"Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlig utgiftsreduserende tiltak".

I dette ligger det at kommunen ikke blir stilt overfor noen absolutte krav til hvordan de skal oppfylle fylkesmannens forutsetninger. Kommunen har altså flere alternative tiltak å velge mellom for å oppnå økonomisk balanse, både i retningslinjene til Bondevik II og i retningslinjene til dagens regjering. Følgelig blir det ikke stilt krav til kommunen om at den må innføre eiendomsskatt.

Det er altså opp til kommunen selv å velge hvilke tiltak man velger for å bedre økonomien, enten det er på inntekts- eller utgiftssiden. For å understreke dette slik at det ikke skal være noen tvil om at retningslinjene må tolkes på samme måte som under Bondevik II-regjeringen, sender jeg nå ut reviderte retningslinjer for 2009 med følgende presisering:

"Fylkesmennene skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre selv å prioritere økte inntekter eller reduserte utgifter, samt hvilke inntektskilder som bør økes eller hvilke utgiftsområder som bør reduseres".

Når det gjelder mine uttalelser til media, kom disse i tilknytning til saken med Råde kommune. I brevet fra Fylkesmannen i Østfold til Råde kommune var formuleringene de samme som i retningslinjene fra Bondevik II-regjeringen:

"Forventningen til Råde kommune er da:

1. Kommunen bør utnytte mer av sitt inntektsgrunnlag eller gjennomføre forsvarlige utgiftsreduserende tiltak.

2. Kommunen vedtar en forpliktende plan for omstillingstiltak."