Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:266 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Som statsråd for skognæringen er statsråden involvert i arbeidet med å øke skognæringens betydning innen energiforsyningen, både innenfor tradisjonell bioenergi og innenfor utviklingen av 2. generasjons biodrivstoff. Skogen vil bidra betydelig på begge disse områdene i tiden som kommer. Til bruk som bioenergi skal skogsavfall o.l. bli benyttet. I våre naboland ser vi at skogsområder blir helt rensket etter hogst.
Hvilken betydning mener statsråden en slik renskning vil bety for det biologiske mangfoldet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Etter min vurdering må leveranser av bioenergivirke fra ordinær skogbruksvirksomhet ses på samme måte som alt annet skogbruk, og skogbrukspraksis må følge standarder og offentlig regelverk uavhengig av sluttbruken. I Norge må med andre ord økt uttak av råstoff til bioenergi fra skog følge de samme prinsipper for bærekraft som annen avvirkning. Dersom oppsamling og bruk av energivirke medfører nye driftsmåter eller produksjonsformer, for eksempel økt uttak av hogstavfall som i liten grad har vært gjort til nå i Norge, kan dette gi noen utfordringer. Jeg vil her legge en føre-var-tilnærming til grunn og starte tidlig med å klarlegge konsekvensene av eventuelle andre driftsmetoder, utnyttingsformer eller arealbruksendringer. Det er derfor i forbindelse med tildeling av midler til Norges Forskningsråd understreket at det er behov for mer kunnskap om konsekvenser for biologisk mangfold og viktige miljøverdier av økt høstingsaktivitet og nye driftsmetoder som følger av satsingen på bioenergi med basis i skogsråstoff. Departementet har også bedt partene i Levende Skog-samarbeidet om å vurdere behovet for endringer i Levende Skog-standarden som følge av økt satsing på bioenergi.

Det er et mål å øke bruken av bioenergi i Norge, og økt satsing på produksjon av bioenergi med basis i trevirke er et viktig element i både klima- og distriktspolitikken. Jeg legger imidlertid til grunn at økt avvirkning for å øke bioenergileveransene fra skog må foregå på en bærekraftig måte, og følge reglene som gjelder for et bærekraftig skogbruk.