Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:267 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 24.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I NRK Trøndelag 12. november 2008 viser et oppslag at så mye som 7 000 rein kan være tatt av rovdyr i Trøndelag de to siste årene.
Hva vil statsråden gjøre for at reineierne blir kompensert for tap av både kjøttinntekter og avlsdyr?

Begrunnelse

Reindriftsnæringa i Trøndelag har tapt anslagsvis 7000 rein de siste to år, ifølge en reportasje i NRK Trøndelag. Med så store tap av rein vil det gå utover både inntektene og mulighetene for avl i reinbesetningene. Dette er dramatisk for den sørsamiske kulturen. Reindriften er viktig i Trøndelag både økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt.
Artikkelen viser tall fra Direktoratet for Naturforvaltning som viser at det finnes 138 gauper i Midt-Norge og at over 100 holder til i Nord-Trøndelag. Det er også registrert store bestander av bjørn og jerv. Siden reindriften er basert på utmarksbeite hele året, utgjør rovdyrene en stor utfordring for denne næringen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften skal det ytes full erstatning for tap av tamrein etter årlig fastsatte satser. Dette dekker i tillegg til verdien av dyret også biprodukter. I tillegg ytes det erstatning for følgekostnader knyttet til det enkelte dyr, beregnet ut fra verdien av tapt fremtidig produksjon av voksne simler og avlsverdien for åringssimler. Det kan også gis erstatning for dokumenterte omkostninger, ulemper og følgeskader.

Det er fylkesmennene som etter hvert driftsår behandler søknadene om erstatning. Dette skjer etter at reindriftsforvaltningen har foretatt kvalitetssikring av tallgrunnlaget og gjort reindriftsfaglige vurderinger av driftsmessige forhold som kan tenkes å påvirke tapsforhold. Tilfeller der skadene er dokumentert eller antatt gjort av rovvilt kvalifiserer til full erstatning etter søknad fra dyreeier. Faktorer som tapsmønster, forekomst av rovvilt og tidligere års dokumentasjon inngår i disse vurderingene, slik at også rein som er tapt men ikke gjenfunnet kan bli erstattet.

I Nord-Trøndelag er det de siste to årene søkt om rovvilterstatning for omlag 9100 tamrein, omlag 5500 av disse er erstattet som rovvilttap. Sammenlignet med landet for øvrig er Nord-Trøndelag det fylket hvor det erstattes flest tamrein i forhold til det omsøkte tapet til rovvilt. Som vist ovenfor dekker erstatningsordningen dyreeiers tap av både kjøttinntekter og avlsdyr.