Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:269 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 25.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Sykehuset Innlandet har sagt opp avtalen med NKS Kløverhagen i Ringebu fra og med 1. juni. Hva er bakgrunnen for dette og er det mulig å revurdere denne oppsigelsen?

Begrunnelse

Kløverhagen representerer et andrelinjetilbud for alderspsykiatri og demens. Blant annet sier Sør-Fron kommune i et vedtak at det er stort behov for dagens tjeneste, og behovet vil ventelig øke framover.
Jeg viser ellers til at Kløverhagen nå har 37 årsverk fordelt på 53 ansatte. De fleste er kvinner, og det vil være svært alvorlig for hele regionen dersom disse arbeidsplassene forsvinner.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør- Øst RHF har informert meg om at oppsigelsen av driftsavtalen med NKS Kløverhagen i Ringebu ikke er en nedfasing av utrednings- og behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. De begrunner dette med at forekomsten av demenssykdom er økende i en aldrende befolkning, og at det er behov for å videreutvikle tilbudet til denne gruppen.

Helse Sør- Øst RHF viser til at det må legges stor vekt på polikliniske og ambulante tilbud for å kunne møte et økende behandlingstilbud som det ikke ville være mulig eller faglig sett riktig å dekke med et døgntilbud. Dette betyr at det skal etableres robuste polikliniske behandlingsmiljøer med ambulante funksjoner lokalisert til Otta og Lillehammer, kombinert med et døgntilbud på 18 plasser på Lillehammer og ca 12 plasser på Otta. Helse Sør- Øst RHF opplyser videre at det i begrunnelsen for denne omstillingen også ligger et ønske om å spre tilbudet til hele opptaksområdet for å sørge for mer lik tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester til eldre med psykiske lidelser.

Jeg legger til grunn at Helse Sør- Øst RHF ivaretar sitt ”sørge for”-ansvar overfor denne pasientgruppen og vurderer hvordan de samlede ressursene i regionen best kan utnyttes. Uavhengig av den foreliggende sak vil jeg vise til at de aller fleste eldre som har demenssykdommer bor i kommunale sykehjem, omsorgsboliger eller i egen bolig med hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten. Det er derfor nødvendig å etablere en spesialist-helsetjeneste som kan arbeide utadrettet og derved nå fram til alle som trenger slik hjelp. Dette er i tråd med Regjeringens styringssignaler om at det fremdeles er behov for en omstilling av psykisk helsevern fra en hovedvekt på døgnbehandling til en større vektlegging av polikliniske og ambulante tilbud.

Regjeringen vil sende ut Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre 2008 – 2012 nå i november. Strategien er forankret i Nasjonal helseplan (2007 – 2010) og vil bidra til å møte de fremtidige utfordringene på en helhetlig måte. I strategien omtales de distriktspsykiatriske sentrenes (DPS) funksjon overfor eldre pasienter med psykiske lidelser. Strategien anbefaler videre at helseforetakene vurderer oppgave- og ressursfordelingen mellom DPS og alderspsykiatriske spesialavdelinger.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at ingen pasienter vil bli utskrevet fra Kløverhagen som følge av omleggingen, uten at det er etablert et tilfredsstillende faglig tilbud for den enkelte pasient.