Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:272 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 20.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kystverket leverte mandag 10.11.2008 sin nye rapport med anbefalte tiltak mot spredning av kvikksølvforurensning fra U864. Stortinget har gjennom behandling av Dok 8:33 (2006-2007) i transportkomiteen brakt frem nye opplysninger om heving/fjerning av ubåten. Det er ikke minst disse opplysningene som sørget for at regjeringen omgjorde sitt tidligere vedtak om tildekning av kvikksølvet.
Hva er statsrådens opplegg for at Stortinget skal kunne drøfte og fatte beslutning om den endelige løsningen vedr. U864?

Begrunnelse

Jeg har merket meg at U864 omtales i forslag til statsbudsjett for 2009 FKD på side 141. Der heter det: " Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget."
Jeg har merket meg leserinnlegg fra statsråden i BT 14.11.2008 der statsråden sier at hun vil arbeide for en rask avklaring.
Saken er spesiell innholdsmessig.
Det finnes få om noen andre eksempler på tilsvarende stor mengde kvikksølv på havbunnen over såpass lite område.
Saken er spesiell politisk.
Det er gjennom representantforslag i Stortinget - og 2 høringer knyttet til dette forslaget at nye opplysninger om både fare ved tildekning og muligheter for heving og/eller fjerning er kommet. frem. Det er heller ikke mange eksempler på at Regjeringen omgjør sine vedtatte beslutninger slik det er gjort i denne saken. Våren 2007 sa statsministeren at " det haster med tildekking". Senere på våren 2007 sa fiskeriministeren i pressemelding fra FKD:

"På bakgrunn av høringer i Stortinget der flere aktører har kommet opp med nye forslag til hvordan ubåten kan heves, er det behov for mer tid til å utrede hevingsalternativet av ubåtvraket, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen."

Derfor er det etter min mening viktig og riktig at Stortinget nå får sak om endelig løsning for U864 til behandling i Stortinget. Jeg håper statsråden vil legge frem sak om dette så snart som mulig og uten at FKD på forhånd har bundet seg politisk og/eller kontraktsmessig til en bestemt løsning.
Saken om tiltak mot spredning av kvikksølvforurensning fra U864 er en nasjonal sak som også omhandler Norges internasjonale anseelse som fiskerinasjon og miljønasjon. Dette gjør det enda viktigere med stortingsbehandling av saken og bred politisk oppslutning om den løsning som velges til slutt.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeri- og kystdepartementet mottok den 10. november en omfattende rapport fra Kystverket med vurderinger og anbefaling om videre tiltak for sikker og miljømessig forsvarlig håndtering av forurensningen fra vraket av U-864. I rapporten er hevingsalternativet utredet nærmere og dette alternativet er vurdert opp i mot en tildekking av vraket. Rapporten er nå til behandling i Fiskeri- og kystdepartementet.

Uansett hvilket alternativ som velges for å håndtere forurensningen, vil det være behov for en tilleggsbevilgning for gjennomføring av tiltak. Regjeringen vil derfor komme tilbake til Stortinget på egnet måte om saken. Jeg tar sikte på en rask avklaring, men kan ikke på nåværende tidspunkt konkludere om når og på hvilken måte, da dette både vil avhenge av valg av tiltaksalternativ og kapasiteten i markedet for gjennomføring av oppdraget.