Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:277 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 24.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har bestemt at Olavsvern skal nedlegges.
Dersom en ubåt får behov for vedlikehold eller av andre grunner må til kai, skal dette skje ved Haakonsvern eller er det andre kaimuligheter nord for Bergen mht. ammunisjon og lagring av denne?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Stortinget vedtok ved behandling av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), å legge ned Olavsvern base. Reduksjoner i fartøysstrukturen og bemanningen i Forsvaret de siste 15 år har medført en gradvis nedbygging av støttefunksjonene ved Olavsvern. Da 22. MTB-skvadron ble flyttet fra Olavsvern til Haakonsvern i 2003, ble også Forsvarets logistikkorganisasjons støtte- og vedlikeholdskapasitet flyttet til Haakonsvern. Verken de økonomiske eller personellmessige rammene for Forsvaret gjør det i dag mulig å opprettholde flere baser med evne til kontinuerlig å understøtte dagens fartøysstruktur.

Normalt vil UVBene og øvrige fartøyer tilpasse sine vedlikeholdsperioder til det operative seilingsmønsteret. Det skal således i prinsippet ikke være behov for planlagt vedlikehold ved en deployering til Nord-Norge. Vedrørende mulighet for lading av UVB-batteriene, er det planlagt at ladestasjonen som i dag er på Olavsvern skal flyttes til Ramsund.

Dersom en UVB får behov for uforutsett vedlikehold/reparasjon, og dette er så omfattende at det ikke kan utføres på stedet, vil UVBen forflyttes til Haakonsvern for utbedringer. Lossing av ammunisjon er påkrevd i de tilfelle hvor UVBen dokkes eller det foregår sveisearbeider om bord, og vil gjennomføres iht. fastlagte rutiner. Ved øvrige vedlikeholdsoppgaver kan ammunisjonen være om bord. Reparasjoner utover skrogmessige forhold, og som ikke krever dokking av fartøyet, kan således utføres ved Ramsund evt. sivil havn uten at det er behov for lossing av ammunisjon. Vedlikeholds-personellet vil i slike tilfeller uansett måtte komme fra Haakonsvern.

Ramsund Orlogsstasjon vil i framtiden kunne ta imot ammunisjon og torpedoer fra UVBene.