Skriftlig spørsmål fra Bjørg Jansen Mikalsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:280 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Jansen Mikalsen (V)

Spørsmål

Bjørg Jansen Mikalsen (V): Hvordan stemmer sentraliseringen av tilbudet til psykisk syke i Sunnfjord og Ytre Sogn med statsrådens ønske om nærhet til behandlingssted og Regjeringens uttalte ønsker om mer desentraliserte tilbud til psykisk syke?

Begrunnelse

Det foreligger forslag til en samordnet plan for psykisk helsevern i Sunnfjord og Ytre Sogn. Forslaget innebærer at polikliniske tjenester i Florø blir lagt ned, noe som har kostnadsdrivende effekter og vil innebære lengre reisevei for pasientene. Investeringskostnadene for nybygg i Førde beløper seg til cirka 150 millioner kroner. I tillegg må 3000 konsultasjoner pr. år forflyttes med dertil økte reisekostnader og betydelige belastninger for folk med psykiske lidelser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Et vesentlig mål i opptrappingsplanen for psykisk helse(98-08) har vært å legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser kan leve et mest mulig normalt liv i sin hjemkommune. Det forsterkede kommunale apparatet og DPS-strukturen er bærebjelkene for å lykkes i dette. I statsbudsjettet for 2009 signaliserer Regjeringen at det fremdeles er behov for ytterligere desentralisering av psykisk helsevern gjennom omstillinger fra sentraliserte sykehusavdelinger med hovedvekt på døgnbehandling, til DPS med hovedvekt på poliklinisk og utadrettet behandling og oppfølging. Fremdeles går 80 prosent av personellressursene i psykisk helsevern til tradisjonell døgnbehandling.

Helse Vest RHF har orientert meg om at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe av Helse Førde HF som har utredet mulig fremtidig organisering av psykisk helsevern i helseforetakets opptaksområde. Helse Vest RHF orienterer videre at det ikke er fattet noen beslutning lokalt eller regionalt om at psykisk helsevern i Helse Førde HF skal sentraliseres.

Jeg har tillit til at Helse Vest RHF følger opp intensjonene i Opptrappingsplanen for psykisk helse(1998-2008) og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009, der det signaliseres behov for ytterligere desentralisering av psykisk helsevern.