Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:281 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Mener statsråden at det er riktig å trekke private videregående skoler i tilskudd for skoler og klasser som ikke mottok tilskudd i 2007/første halvår 2008 på samme måte som for de etablerte skolene og klassene, og hva vil det riktige tilskuddsbeløpet pr. elev i private videregående skoler være hvis inntrekket for perioden 2007 - 30.06.2008 ikke tas med i tilskuddberegningen?

Begrunnelse

I forslaget til statsbudsjett for 2009 opplyses det at nettotrekket i tilskuddet til private videregående skoler er beregnet til ca. 29 mill. kroner, noe som synes å skylde feil håndtering av to elementer, hhv. avskriving mht. skolelokaler og øremerkede tilskudd.
Trekket synes å bli fordelt likt utover for alle private videregående skoler og enkeltelever i 2009, uavhengig av hvor mange elever den enkelte skole hadde i kalenderåret 2007.
Trekket ser også ut til å ramme skoler som ikke var etablert i 2007, og som derfor ikke har mottatt en eneste krone dette året, og skoler som i 2008 startet nye klasser/årstrinn for første gang i 2008. Dette gjelder etter det undertegnede erfarer bl.a. NTG Tromsø som ble etablert fra høsten 2008, og Akademiet videregående skole som etablerte nye klasser i 2008 innenfor den gitte godkjenningen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er ei misforståing at dei private vidaregåande skolane blir trekte for tilskott som har vorte feilaktig utbetalt tidlegare år.

Privatskolelova slår fast at tilskottsgrunnlaget til private skolar skal gjenspegle gjennomsnittlege driftsutgifter per elev i den offentlege skolen. Kommunane og fylkeskommunane sine kostnader til skoledrift blir rapportert gjennom KOSTRA, og utgjer tilskottsgrunnlaget. Vidare seier privatskolelova at tilskottsgrunnlaget skal korrigerast for utgifter som den offentlege skolen har, men som ikkje skal inngå i tilskottsgrunnlaget. Dette er sals- og leigeinntekter knytt til skoledrift, øyremerkte tilskott knytt til tiltak som berre blir gjennomførde i offentleg skole og avskrivingar på skolelokale.

Kunnskapsdepartementet har oppdaga at trekket frå tilskottsgrunnlaget knytt til avskrivingar har vore for lågt og at det har ligge inne eit for høgt trekk for øyremerkte tilskott. I 2008 utgjorde dette i netto om lag 29 mill. kroner for mykje tilskott til private vidaregåande skolar. Desse midlane blir ikkje kravd tilbakebetalt.

I berekninga av satsane for 2009 er det lagt inn riktig trekk frå tilskottsgrunnlaget. På den måten blir det betre samanheng mellom tilskottet til dei private vidaregåande skolane og kostnadene til drift av tilsvarande offentlege skolar. Både tilskottsgrunnlaget og trekket er rekna ut med utgangspunkt i KOSTRA-tal og nivå for øyremerka tilskott for 2007, det vil seie kostnadane til dei offentlege skolane i 2007. Eg vil derfor streke under at det ikkje er nokon samanheng mellom for mykje utbetalt tilskott tidlegare år og trekket som ligg inne i berekningane for satsane i 2009.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er grunnlag for å gjennomgå tilskottsmodellen for dei private vidaregåande skulane med sikte på å eventuelt kome tilbake til dette i samband med budsjettet for 2010.