Skriftlig spørsmål fra Hanne Maren Blåfjelldal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:282 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hanne Maren Blåfjelldal (FrP)

Spørsmål

Hanne Maren Blåfjelldal (FrP): Mener statsråden at innsparingene som foreslås av Sykehus Innlandet er helsemessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig med tanke på reiseavstanden for de fødende i Valdres og for sysselsettingen i distriktet?

Begrunnelse

Onsdag 12. november 2008 fikk de ansatte ved "Valdres fødestogo" i Oppland beskjed om at tilbudet ved fødestuen mest sannsynlig blir lagt ned. Sykehus Innlandet vil kutte radikalt i bevilgningene til fødestuen som et ledd i å spare penger, og dette innebærer trolig at fødestuen blir lagt ned. Arbeidsplassen og tilbudet har eksistert i 48 år, og 14 ansatte står i fare for å miste jobben. I fjor ble det født 45 barn på fødestuen, og totalt var det 142 mødre som enten fødte der, eller hadde opphold på fødestuen. Innbyggerne i Valdres frykter nå at nedleggelsen skal føre til "busslomme-fødsler" fordi avstanden til sykehusene blir såpass stor. Nedleggelsen vil også føre til større frykt blant gravide kvinner i regionen på grunn av at avstanden til fødetilbudet blir så stort. En politikk der det blir kuttet i tilbudet til distriktene, og i tilbud som fremstår som så viktige for innbyggerne, bidrar til å skape usikkerhet i distriktene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sørge for et forsvarlig fødetilbud til kvinnene i Valdreskommunene. Friske flergangsfødende kan føde på Valdres fødestogo, eller de kan velge å føde på fødeavdelingen i Gjøvik eller Lillehammer. Alle førstegangsfødende i distriktet blir selektert til å føde på fødeavdeling.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF ba styret ved Sykehuset Innlandet HF (styremøte 5. november) den enkelte divisjon i foretaket å utarbeide forslag til tiltak for å dekke opp underskuddet i 2008. Samlet har helseforetaket en innsparingsutfordring på rundt 90 millioner kroner. Administrasjonen ved Gjøvik sykehus, som har systemansvaret for fødestua i Valdres, har utarbeidet et forslag til innsparing for 2009. Et av tiltakene som foreslås er nedleggelse av fødestua i Valdres.

Jeg har forståelse for at omstillinger er krevende, og at dette forslaget skaper debatt. Jeg vil imidlertid vise til de pågående budsjettprosessene i Sykehuset Innlandet HF. Innsparingstiltakene skal behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF 3. desember.