Skriftlig spørsmål fra Bjørg Jansen Mikalsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:285 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 24.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Jansen Mikalsen (V)

Spørsmål

Bjørg Jansen Mikalsen (V): Hva vil statsråden gjøre for at ikke Nærsykehuset i Florø gradvis legges ned uten politisk behandling?

Begrunnelse

Foretaksmøtet i Helse Vest RHF 18. juni 2003 vedtok opprettelse av Nærsykehus i Florø som et pilotprosjekt. Prosjektet må kunne sies å ha blitt motarbeidet av Helse Førde fra første dag, dette til tross for at ideen bak en slik organisering er den som nå blir talt varmt for av helse- og omsorgsminister Hanssen, og som man har god erfaring med blant annet i Trondheim.
Over tid er den ene funksjonen etter den andre blitt fjernet fra sykehuset. Da nedleggelse av sengeposten ved Nærsykehuset ble besluttet den 15. februar i år, het det i vedtaket at drift av spesialisthelsetjeneste skal videreføres, og at det skal satses videre på det polikliniske tilbudet, dagbehandling og styrking av lærings- og mestringsfunksjoner.
Det som nå skjer er at det er kommet forslag fra Helse Førde om nedleggelse av psykiatritilbudet, og at innleiing av spesialister i hjerte- og mage/tarmsykdommer skal opphøre.
Det er vanskelig å forstå hva Regjeringen mener med at ingen lokalsykehus skal legges ned hvis den godtar det som er i ferd med å skje med Nærsykehuset i Florø. Med en stadig eldre befolkning er intensjonene som lå i opprettelsen av nærsykehusmodellen svært fremtidsrettet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I foretaksmøte 15. februar 2008 ble Helse Vest RHF bedt om å videreføre drift av deler av spesialisthelsetjenesten i Florø. Blant annet med en videre satsing på ulike polikliniske tilbud, dagbehandling og styrking av lærings- og mestringsfunksjonene. Jeg har på bakgrunn av dette eierkravet og stortingsrepresentant Bjørg Mikalsens spørsmål, fått en redegjørelse fra Helse Vest RHF mht. utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset i Florø.

Helse Vest RHF mener at avviklingen av sengeposten i Florø har gjort det mulig å sette inn økte fagressurser ved medisinsk poliklinikk. Dette har ført til at flere pasienter har fått vurdering og behandling i Florø. Likeledes er også lærings- og mestringsfunksjonene styrket ved sykehuset.

I dag har Helse Førde HF følgende funksjoner i Florø:

- Medisinsk poliklinikk

- Hud poliklinikk

- Lærings- og mestringsfunksjoner

- Kirurgisk poliklinikk

- Psykiatrisk poliklinikk for voksne

- Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Aktiviteten for medisinsk poliklinikk ved utgangen av oktober 2008, viser en økning på 40 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2007. Mange av disse er pasienter som ikke har hatt tilbud ved poliklinikken tidligere. Denne aktivitetsøkningen er i tråd med målsettingen i Helse Førde HF, og dessuten i tråd med kravene i foretaksmøtet om økt poliklinisk satsing i Florø.

Endringene i funksjonene i Florø har åpnet for at nye og større pasientgrupper har fått et tilbud i Helse Førde. Blant annet arbeider Helse Førdes lungespesialist i Florø nå full tid med poliklinikk, og i tett samarbeid med hjertespesialistene ved Førde sentralsjukehus, noe som gjør at en i Florø også behandler en del av de hjertepasientene som kommer til Førde sentralsjukehus. Ved poliklinikken i Florø tilbyr Helse Førde HF i dag hjerteutredning/indremedisinsk spesialistvurdering med EKG, blodtrykk, hjerte-lunge-røntgen, laboratorieprøver og belastnings-EKG.

Det er etablert felles venteliste for medisinsk poliklinikk i Florø og i Førde. Dette har medført at ventetiden innenfor indremedisinske fag har gått ned i Helse Førde HF totalt sett.

Lærings- og mestringsfunksjonene i Florø er også styrket i forhold til tidligere. Tidligere hadde en i hovedsak KOLS-skole og tilbud innen osteoporose. I 2008 er det i tillegg startet opp smerteskole, astmaskole og allergivaksinering. Dette siste tilbudet har kommet i stand gjennom et samarbeid med Øre-nese-hals-avdelingen ved Førde sentralsjukehus. I tillegg til disse nye tilbudene vurderer Helse Førde HF også å starte opp skole for diabetes type 2 i Florø.

Innen hudfaget har Helse Førde HF behandlet omtrent samme antall pasienter som tidligere ved poliklinikken i Florø. Tallene per oktober i år viser en liten økning i forhold til tidligere. Kirurgisk poliklinikk blir videreført i Florø.

Det har gjennom flere år blitt leid inn spesialister fra andre deler av landet for å utføre enkelte av tjenestene Helse Førde HF har tilbud om i Florø. Likeledes har det blitt leid inn medisinsk-teknisk utstyr for å kunne tilby de samme tjenestene. Helse Førde HF vurderer fortløpende om ressursbruken og det faglige tilbudet ved slik innleie er optimal, eller om tjenestetilbudet kan rettes inn på en måte som samlet sett vil gi et bedre tilbud til pasientene. Dette gjelder også Florø.

En prosjektgruppe som har utarbeidet forslag til en samlet plan for psykisk helsevern i Sunnfjord og Ytre Sogn, har foreslått å slå sammen psykiatrisk poliklinikk for voksne i Florø med tilsvarende poliklinikk i Førde. Poliklinikken i Florø er en del av psykiatrisk poliklinikk i Førde, og har i dag en felles ledelse. Rapporten har vært ute til høring. Det er ikke tatt stilling til videre håndtering av rapporten, og det er derfor heller ikke blitt gjort noe vedtak i forhold til dette planforslaget per i dag.

Det er så langt ikke tatt avgjørelse om endringer av tilbudet i Florø i 2009, og alle spørsmål knyttet til eventuelle endringer i tjenestetilbudet vil bli utredet og lagt frem for styret i foretaket.

Helse Vest RHF arbeider med utvidelse/styrking av tilbudet innen rehabilitering og rus i helseforetakene. Med bakgrunn i statsbudsjettet, og de midlene som Helse Vest RHF får gjennom økte bevilgninger, er det et mål å styrke tilbudet med minimum en rusinstitusjon i Helse Førde HF. Når det gjelder rehabilitering legges det opp til en generell styrking i alle helseforetakene. Nyetablering vil primært skje i eksisterende bygningsmasse.

Helse Vest RHF ser også at den samhandlingsreformen som jeg har varslet vil kunne gi økt aktivitet i eksisterende bygningsmasse.

Spørsmålet om plassering av rusinstitusjon, utvikling av rehabiliteringstilbudet og effekt av samhandlingsreformen regner Helse Vest RHF vil bli avklart i 2009.

Jeg opplever at den redegjørelsen jeg har fått fra Helse Vest RHF om utviklingen og til dels styrkingen av tilbudet i Florø, viser at de følger opp kravene som ble satt i foretaksmøtet 15. februar i år. Jeg oppfatter det arbeidet Helse Førde HF gjør i forhold til tjenestetilbudet i Florø, som en konstruktiv prosess som både bidrar til at flere pasienter blir behandlet i Florø og at ventetiden innenfor enkelte fagområdet går ned i Helse Førde HF totalt sett. Det er dessuten viktig å merke seg at Florø også er med i de vurderingene som gjøres i både Helse Vest RHF og i Helse Førde HF mht. nye tjenestetilbud.