Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:286 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Det er viktig at elevene sikres den undervisningen de har krav på og at avvik dokumenteres.
Hvordan mener statsråden at dette skal kunne kombineres med samtidig å gi god undervisning knyttet til den generelle delen av læreplanen, og hva vil han gjøre for å sikre at dette ikke går utover lærernes undervisningstid?

Begrunnelse

Etter den nasjonale debatten om tapt undervisningstid, har Regjeringen satt i gang en omfattende kartlegging av dette. Problemet er imidlertid at det fører til et svært byråkratisk system med pålegg om timetelling som tar mye av lærernes tid. Det innebærer at alle aktiviteter skal begrunnes "faglig", det vil si forankres i de fagspesifikke læreplaner. Deltakelse i for eksempel Operasjon Dagsverk eller andre tiltak som er ment å skulle være holdningsskapende, fremme miljø og trivsel eller fremme trafikksikkerhet o.l. kan vanskelig begrunnes ut fra fagspesifikke læreplaner. Dermed er mange usikre på hvordan en skal kunne sikre at den generelle delen av læreplanen også formidles på en god måte. Satt på spissen føler mange at de skal gjennomføre den generelle del av læreplanen uten å bruke tid på den.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: En grunnleggende forutsetning for at elever skal få oppfylt sin rett til opplæring i tråd med læreplanverket er at de får oppfylt sine rettigheter til et minste årstimetall. Våren 2008 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med fylkeskommunenes plikt til å ha etablert forsvarlige systemer som sikrer at elevene i videregående opplæring får oppfylt retten til et minste årstimetall. Bakgrunnen for dette var bl.a. informasjon om at eksamensavvikling og annet førte til at elever mistet undervisningstid. Tilsynet avdekket at ingen av landets fylkeskommuner hadde etablert forsvarlige systemer for dette, og fylkeskommunene ble pålagt å rette opp avvikene. Kort tid etter offentliggjøringen av resultatene fra tilsynet fikk jeg spørsmål om hvordan jeg ville følge opp resultatene. I brev til Stortinget av 9. september i år, i svaret på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1483, omtaler jeg ulike tiltak som regjeringen allerede har varslet for å følge opp den manglende oppfølgingen av regelverket, og andre tiltak som jeg vurderer aktuelle som en direkte oppfølging av timetallstilsynet. Dette gjelder bl.a. krav til årlig tilstandsrapport, opprettelse av skolelederutdanning, etablering av veiledningskorps og fylkesvise konferanser i regi av Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene.

I etterkant av tilsynet viste det seg at enkelte oppfattet pålegget om å etablere system for å planlegge skoleåret dit hen at regelverket ikke tillater enkelte aktiviteter i regi av skolen for eksempel Operasjon Dagsverk, idrettsdager, oppstartsuke, skoleturer, jule- og sommeravslutning m.m. Jeg presiserer at det ikke er forbud mot verken disse eller andre aktiviteter i forhold til årstimetallskravet. Slike aktiviteter er i de fleste norske skoler en naturlig del av skoleåret. Det er ønskelig at skolene legger opp til en variert opplæring som stimulerer elevenes lyst til læring, gir nye faglige impulser og støtter opp under de sentrale verdiene som ligger til grunn for norsk skole.

Skoleeier er imidlertid forpliktet til å sørge for at elevene får et visst antall timer i hvert fag. Skoleeier skal ha etablerte rutiner og planlegge skoleåret slik at dette kravet oppfylles. Ved at skoleeier følger disse rutinene skal elevene være forsikret om at aktiviteter som nevnt over og avvikling av eksamen, ikke hindrer at elevene får det antall timer opplæring som de har krav på.

Det kan i tilfeller være at aktiviteter ikke har en åpenbar tilknytning til det enkelte fag. Skolene har imidlertid vesentlig frihet til å vurdere hvordan de vil bruke ulike virkemidler til å støtte opp under opplæringen. Generell del i læreplanene er en overbygning for læreplanene i de enkelte fag, og angir de verdiene som skal nedfelles i all opplæring. Jeg vil understreke at generell del skal gis et innhold gjennom arbeidet med læreplaner og undervisningen i de enkelte fag. Skolene bør knytte aktiviteter som andre aktører eller skolen selv ønsker å gjennomføre som del av opplæringen, til de målene i læreplanene som gjelder for de enkelte fagene. Vi ønsker en variert skoledag og en skole som legger vekt på kvaliteten og innholdet i opplæringen.

Jeg vil avslutningsvis vise til at det er satt i gang et forskningsprosjekt som skal kartlegge tidsbruken i grunnskolen. Rapport fra prosjektet skal foreligge i juni 2009. Jeg skal i nær framtid etablere et utvalg, som blant annet på bakgrunn av kartleggingen, skal komme med forslag til hvordan tidsressursene i skolen kan utnyttes bedre og mer effektivt. Rapport fra utvalget skal foreligge i august 2009. Jeg vil vurdere analysene i forskningsrapporten og forslagene fra utvalget når de foreligger og komme tilbake til eventuelle tiltak.