Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:288 (2008-2009)
Innlevert: 17.11.2008
Sendt: 18.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan ser statsråden for seg at Ahus skal greie å ivareta ansvaret for flere pasienter fra bydeler øst i Oslo når det allerede i dag, før hovedstadsprosessen er iverksatt, finnes korridorpasienter?

Begrunnelse

Som en del av hovedstadsprosessen er det foreslått at nye Ahus sykehus skal overta ansvaret for bydel Alna i tillegg til at Follo også skal inngå i opptaksområdet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er helt enig med representanten i at plassering av pasienter i sykehuskorridorer ikke er en god løsning – verken for pasientene eller for sykehuset. I årets oppdragsdokument, som i tidligere oppdragsdokument, er det stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene som hovedregel ikke skal ha korridorpasienter. Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å få ned antall korridorpasienter, og det har vært en god utvikling i regionen totalt sett. Ifølge Helse Sør-Øst RHF var det ikke korridorpasienter i nye Akershus universitetssykehus HF de første seks ukene etter innflytting. Dessverre oppstod det imidlertid fra sist uke en situasjon der sykehuset hadde pasienter på korridor.

Akershus universitetssykehus HFs opptaksområde er ikke endret ved idriftsettelse av det nye sykehuset, og sengekapasiteten er større enn den var i det gamle sykehusbygget. Det skal derfor ikke være problematisk å håndtere dagens opptaksområde med dagens sengekapasitet. Det er imidlertid en forutsetning at det i det nye sykehuset skal skje en overgang fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling. Dette er det tilrettelagt for gjennom ulike organisasjonsutviklingsprosjekter i forkant av innflyttingen, som bl.a. har hatt sterkt fokus på optimalisering av pasientflyten. Sykehuset er fortsatt i en innkjøringsfase, og det er utfordringer knyttet til ”å få alle tannhjul i driften” til å virke koordinert i forhold til hverandre for å få en optimal pasientflyt. Jeg er i tillegg kjent med at sykehuset har hatt problemer med sine tekniske løsninger, og at det har vært flere øyeblikkelig-hjelp-innleggelser enn vanlig, ca 90 innleggelser pr døgn, i perioden.

Foretaksledelsen har beklaget situasjonen og forsikret om at de har et sterkt fokus på å unngå korridorpasienter, særlig av hensyn til pasientene det gjelder, men også av hensyn til de ansatte og deres arbeidsforhold. Ifølge Helse Sør-Øst RHF er det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av viseadministrerende direktør som følger situasjonen og identifiserer og iverksetter nødvendige grep, slik at svingninger i pasientbelegget i dag og i fremtiden kan håndteres uten korridorpasienter.

Helse Sør-Øst RHF har foreslått at bydel Alna i Oslo og Follo i Akershus fra 31.12.2010 overføres fra Aker universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HFs opp-taksområde. Akershus universitetssykehus HF vil samtidig få utvidet sin kapasitet ytterligere gjennom flere byggeprosjekter frem mot utgangen av 2010, herunder flere sengeområder og et nytt pasienthotell. Dette omfatter ca 200 sengeplasser mer enn pr i dag, noe som vil øke kapasiteten og skape større balanse mellom behandlingskapasiteten og sengekapasiteten ved sykehuset.

Akershus universitetssykehus HF har også i samarbeid med bydelene Grorud, Stovner og Alna etablert eller planlagt flere samarbeidstiltak (for eksempel korttidsenheter og lindrende enheter), som i tillegg til flere andre positive effekter også vil bidra positivt til å øke kapasiteten ved sykehuset. Det legges derfor til grunn at kapasiteten ved Akershus universitetssykehus HF vil dekke det utvidede opptaksområdet som er foreslått gjennom ”hovedstadsprosessen”.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil ikke Akershus universitetssykehus HF få ansvar for befolkningen i Alna og Follo før de kan vise til at de kan sikre tilgjengelige og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen i sitt opptaksområde. Jeg kan forsikre representanten om at jeg følger utviklingen nøye, slik at hele befolkningen i hovedstadsområdet er sikret et forsvarlig og godt tjenestetilbud, også ved eventuelle endringer i sykehusenes opptaksområder.