Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:290 (2008-2009)
Innlevert: 18.11.2008
Sendt: 19.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden forsikre de berørte kommuner og deres innbyggere om at de vil bli hørt før endelig markagrense blir fastsatt i lov og forskrift?

Begrunnelse

Utkast til ny lov om Oslomarka var på høring i 2007. Det ble i høringsnotatet forespeilet at endelig markagrense skulle fastsettes i forskrift i etterkant av at loven var vedtatt. Nå mener enkelte av de berørte kommunene å ha oppfattet signaler om at den fremtidige markagrensen vil bli vedtatt direkte i loven og ikke som tidligere forespeilet i forskrift i ettertid.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Et forslag til markalov har vært ute på høring med frist til å uttale seg innen 15.11.07. I utkastet ble det forutsatt at den nærmere markagrensen skulle vedtas i forskrift etter at markaloven var vedtatt.

Miljøverndepartementet har i saken mottatt uttalelser fra ca. 150 høringsinstanser, herunder alle kommuner med områder innenfor markagrensen. En rekke høringsinstanser fant at markagrensen slik spørsmålet var omtalt i høringsforslaget ikke hadde fått tilstrekkelig vern. Det ble i høringsrunden fremhevet at sikring av Markas grenser var et av lovens viktigste hensyn og således måtte tas klarere inn i loven, blant annet ved at sikring av grensene måtte tas inn som et selvstendig hensyn i formålsparagrafen og at Markas grenser burde vedtas direkte i loven.

Lovforslaget som det nå arbeides med, er derfor justert noe i forhold til fremgangsmåten ved grensefastsettelsen. I henhold til lovforslaget vil markagrensen nå vedtas direkte i markaloven. Lovforslaget inneholder videre en forskriftshjemmel for å kunne justere grensen etter at loven er vedtatt. Kommunene vil kunne ta initiativ til slik justering.

Forslaget som legges frem for Stortinget tar hensyn til de høringsuttalelser som er kommet inn ved at det legges opp til et sterkere vern av markagrensen samtidig som vi får en virksom markagrense allerede ved vedtagelsen av loven. Etter forslaget beholdes også muligheten for etterfølgende justering av markagrensen slik dette er forelagt høringsinstansene. Kommunenes medvirkningsmulighet vil dermed ikke være vesentlig svekket i forhold til det opprinnelige høringsutkastet.