Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:291 (2008-2009)
Innlevert: 18.11.2008
Sendt: 19.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Norge ligger høyt på statistikken for overdoserelaterte dødsfall.
Hvilken kunnskap har myndighetene om i hvilken grad disse dødsfallene kan relateres til legemidler knyttet til legemiddelassistert rehabilitering, LAR?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) utarbeider årlige oversikter over narkotikadødsfall. Antall overdosedødsfall i Norge er redusert siden toppåret 2001, men ligger fortsatt på et for høyt nivå. EMCDDA gjør oppmerksom på at sammenligninger mellom land bør gjøres med forsiktighet, da det er forskjell i kasusdefinisjoner og kvaliteten på rapportering.

Metadonbehandling er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som tilbys personer som er avhengige av heroin og andre opiater. Denne behandlingsformen ble gjort landsomfattende fra 1998. Ved 2. tertial 2008 var det inkludert i alt 4755 personer i LAR.

Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning analyserer de aller fleste blodprøver som blir tatt i forbindelse med overdosedødsfall. Dermed kan en følge antall metadonrelaterte dødsfall i Norge. De senere årene har hvert år mellom 30 og 50 personer mistet livet som følge av metadonbruk alene eller ved kombinasjon av metadon og andre rusmidler.

Ifølge Folkehelseinstituttet antyder data fra et pågående forskningsprosjekt at maksimalt 25 pst. av de 55 metadonrelaterte dødsfallene som ble registrert i 2005 inntraff hos personer som deltok i et LAR-program på den tiden de døde. Det presiseres at tallene er usikre, da endelig kvalitetssikringen av dataene ennå ikke er gjort. I et samarbeidsprosjekt mellom Rettsmedisinsk institutt, Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Oslo/UiO (LAR-ØST) og Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, skal det kartlegges om personene som årlig dør med metadon i kroppen, er inkludert i et behandlingsopplegg, eller om de har brukt metadon som var forskrevet til andre.