Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:292 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til den pågående hovedstadsprosessen, og forslag om sammenslåing av tre sykehus til "Oslo Universitetssykehus". Dette er en prosess som har stor betydning for helsetilbudet i hele landet, og er derfor av stor viktighet.
Vil statsråden sørge for å foreta en vudering av en eventuell opprettelse av et gigantsykehus, og vil han komme med en egen sak til Stortinget vedrørende sakens omstendigheter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den pågående hovedstadsprosessen, og forslag om sammenslåing av tre sykehus til "Oslo Universitetssykehus". Dersom en slik endring foretas, vil det ha stor betydning for helsetilbudet for innbyggerne i helseregion Sør-Øst, men også for innbyggerne i landet for øvrig.
Undertegnede mener en slik sammenslåing må komme til politisk behandling i Stortinget, slik at politikerne får mulighet til å kunne ivareta sine roller knyttet til å sørge for at helsetilbudet i Norge er av en slik kvalitet at innbyggernes behov ivaretas.
Det vises videre til § 30 i lov om helseforetak:
Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen fastsettes det nærmere bestemmelser om i vedtektene.
I helseforetak skal saker som nevnt i første ledd forelegges departementet, som eier, av styret i det regionale helseforetak som eier helseforetaket.
Det bes derfor om at statsråden redegjør for hvordan den videre prosessen vil finne sted, og på hvilken måte, og når, vi kan forvente at Stortinget blir tatt med i prosessen knyttet til eventuell opprettelse av "Oslo Universitetssykehus".

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten er vel kjent med, er den såkalte ”hovedstadsprosessen” del av et større omstillingsarbeid i Helse Sør-Øst etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. I henhold til St.prp. nr 44 (2006-2007), fikk den sammenslåtte regionen i oppdrag å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt – til beste for pasientene. Komiteens flertall, også representantene fra Fremskrittspartiet, ga sin tilslutning til Regjeringens beslutning om sammenslåing, bl.a. med henvisning til de utfordringer som var konkretisert i Oslo- området (Innst. S. nr. 167 (2006-2007)). Departementet fulgte dette opp i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 30. mai 2007, der oppdraget og rammene for oppdraget ble utdypet nærmere.

Som representanten også er vel kjent med, behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF forslagene i ”hovedstadsprosessen” i sitt styremøte onsdag 19. og torsdag 20. november. Saken ble deretter oversendt departementet. Det er foretaksmøtet som skal gjøre endelig vedtak i saken. Dette er helt i tråd med bestemmelsen i helseforetaksloven § 30, som sier at saker som er av vesentlig betydning skal besluttes i foretaksmøtet. Dette er en helt ordinær saksgang for denne type saker. Det er helseforetaksloven helt klar på.

Foretaksmøtet i Helse Sør- Øst RHF skal gjennomføres torsdag 27. november, og ”hoved-stadsprosessen” er ett av punktene på dagsorden. Jeg kan forsikre representanten om at jeg følger utviklingen nøye, slik at hele befolkningen i hovedstadsområdet, i regionen og landet for øvrig skal være sikret et forsvarlig og godt tjenestetilbud - også ved eventuelle endringer i foretaksstrukturen og sykehusenes opptaksområder - som måtte følge av hovedstadsprosessen. Dette er hensyn jeg vil ta med meg inn i det kommende foretaksmøtet.