Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:293 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 27.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til mitt spørsmål i september om piratvirksomhet utenfor Afrika. Saken har nå blitt ytterligere aktuell ved at antall kapringer har økt, norske rederier påføres økte kostnader ved at man må seile omveier for å unngå pirater, samt at Norges Rederiforbund nå etterlyser konkret handling fra norske myndigheter.
Hva har statsråden gjort i denne saken i de siste månedene og hva har statsråden tenkt å foreta seg slik at man internasjonalt kan få satt en stopper på denne virksomheten ?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som beskrevet i mitt brev av 15. september, er farvannene utenfor Nigeria og Somalia de farligste farvann for skip å seile i nå, og piratvirksomhet i områdene er et stort problem for skipsfarten. Problemet er vedvarende og økende, og i den siste tiden har piratvirksomheten utenfor Somalia fått økt oppmerksomhet også i mediene. Vi deler fullt ut næringens bekymring over situasjonen.

Nasjonalt har vi som beskrevet i mitt brev av 15. september satt i verk tiltak knyttet til forebyggende arbeid og beredskapsarbeid. Sjøfartsdirektoratets pålegg om økte sikkerhetstiltak, står fremdeles ved lag. Direktoratet har også gitt råd om direkte forbyggende tiltak som omhandler avstand til Somalisk kystlinje, ekstra utkikk og reaksjoner ved unaturlige observasjoner, begrensning med bruk av kommunikasjonsutstyr, bruk av AIS, gjennomgang av sikkerhetstiltak og øving før entring av risikoområdet, adferd ved kapring samt og ikke minst ettervern som debrief for mannskap o.l.

Det er også gitt anbefaling om navigasjonskoordinater med tanke på rask bistand fra koalisjonsstyrken ved angrep.

Gjennom Norges Rederiforbunds Beredskapssekretariat gis det kontinuerlig rådgivning til rederiene. Nærings- og handelsdepartementet bidrar vesentlig i finansiering av dette sekretariatet.

Vi har god dialog med næringen og sjøfolkenes representanter om problemet. Det skal avholdes et nytt møte i Sikkerhetsutvalget for internasjonal skipsfart i neste uke.

Enkelte rederier har etter eget ønske valgt å la alle eller noen av sine skip seile rundt Kapp det Gode Håp for å redusere faren for piratangrep.

Internasjonalt har Norge støttet opp om arbeid for å redusere problemet. Vi støtter opp under FNs sjøfartsorganisasjon IMOs arbeid og saken ble senest diskutert på IMOs rådsmøte tidligere i november.

Norge var medforslagsstiller til sikkerhetsrådssresolusjon 1816, som etter avtale med Somalias lovlige myndigheter gjør det mulig for de internasjonale marinestyrkene i området å gå inn i Somalias territorialfarvann. Norge var også medforslagsstiller for sikkerhetsrådssresolusjon 1838 som oppfordrer medlemslandene til å bidra med ressurser for å avverge kapringer. Norge vil fortsette å samarbeide med Sikkerhetsrådet om resolusjoner som motarbeider piratvirksomheten. Norge er ikke medlem av Sikkerhetsrådet og kan derfor ikke delta i Rådets behandling av resolusjonstekster. Vi vil imidlertid bruke de kanaler vi har for å fremme mest mulig robuste resolusjonstekster.

Regjeringen vurderer fortløpende eventuell militær støtte til pågående eller eventuelle nye maritime operasjoner i regionen i tråd med de anmodninger vi mottar. På grunn av innfasingen av nye marinefartøy har imidlertid slik støtte frem til nå ikke vært mulig, og vil sannsynligvis heller ikke være realiserbart før tidligst andre halvår 2009. Avhengig av operasjonenes fortløpende behov og egne tilgjengelige kapasiteter, vil også deltagelse med maritime patruljefly eller kystvaktfartøy kunne vurderes på noe sikt.

De samme krav til folkerettslig forankring, eksempelvis FN-mandat, selvforsvarsretten eller invitasjon fra en stats legitime myndigheter, gjelder naturligvis her som i enhver annen internasjonal operasjon.