Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:294 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 27.11.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Etter at justisministeren i svaret til mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:230 (2008 - 2009) henviste til Barne- og likestillingsdepartementet stilles samme spørsmål til barne- og likestillingsministeren.
Hvordan ser statsråden på prosjekter som Adam i fengsel-pappagrupper for de innsatte i regi av familievernkontoret i Egersund, og hvordan kan en sikre videreføring og videreutvikling av dette og lignende prosjekter som vil dyktiggjøre de innsatte til et liv utenfor murene?

Begrunnelse

Familievernkontoret i Egersund har hatt et nært samarbeid med Åna fengsel om pappagrupper for de innsatte, og de har planer om å videreutvikle dette arbeidet. Målet er å hjelpe de innsatte til å takle livet når de kommer ut av fengsel. Familievernkontoret har søkt Justisdepartementet om økonomisk støtte, men får til svar at posten til frivillige organisasjoner er delt ut for 2008 og at de kan søke for 2009. Familievernkontoret kan neppe regnes som en frivillig organisasjon. Familievernkontoret vil kunne være en viktig aktør i arbeid med å hjelpe de innsatte ut i samfunnet dersom det settes av midler til det.
Justisminister Knut Storberget skriver i sitt svar av 13.11.2008: "Jeg er enig i stortingsrepresentantens innvending om at Familievernkontoret neppe kan regnes som en frivillig organisasjon. Da familievernkontorene ligger inn under Barne-, ungdoms- og familieetaten vil det være naturlig også å ta kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet i forhold til denne type tiltak."

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Generelt ser departementet positivt på at det tas lokale initiativ og gjennomføres prosjekter av den type som er nevnt i spørsmålet.

Økonomiske tilskudd til pappagrupper og andre samlivsstyrkende og likestillingsorienterte tiltak faller i stor grad inn under Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområder. Tilskudd til samlivsstyrkende tiltak finansieres over kapittel 841 post 70. Forvaltning av tilskuddsordninger og utviklingsarbeid er i hovedsak delegert til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, som avgjør søknader og fordeler midler i henhold til retningslinjer utarbeidet av departementet. Lokale aktører som organisasjoner, institusjoner, familievernkontorer og andre kan søke Bufdir om midler til slike prosjekter.

Departementet finansierer svært sjeldent prosjekter til lokale tiltak. Departementet finansierer nødvendige prosjekter, utredninger og evalueringer i arbeidet for å utvikle lover, forskrifter og politikken på feltet.