Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:298 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Hva gjør Regjeringen for å anskaffe en slik kapasitet?

Begrunnelse

I forbindelse med Norges deltakelse i operasjoner i Afghanistan, har det fremkommet at spesialavdelingene og etterretningstjenesten ønsker en UAV-kapasitet. Bruken av UAV vil gi norske soldater langt bedre etterretning og således bedre soldatenes sikkerhet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Denne regjeringen er svært opptatt av sikkerheten til våre soldater og offiserer i Afghanistan. Sikkerheten til personellet kan ivaretas på flere måter. Pansring av kjøretøy, personlig bekledning og nye håndvåpen bidrar til en økt sikkerhet. I tillegg er forberedelser gjennom trening, utdanning og øvelser viktig i denne sammenhengen. Gode etterretninger er et tredje element, og en UAV-kapasitet vil kunne gi de norske styrkene en større etterretningskapasitet og derved også bidra til å bedre sikkerheten i operasjonene.

Som det fremgår av St.prp. nr. 48 (2007-2008) planlegges det inntil videre med en anskaffelse av stridstekniske ubemannede luftfartøy, hovedsakelig til oppklaringsenhetene i Hæren. For å skaffe seg erfaringer i bruk av slike kapasiteter har Forsvaret allerede anskaffet en type mini-UAVer, som er under uttesting i Norge. Basert på bl.a. erfaringer fra denne uttestingen, har Forsvarsdepartementet under planlegging et anskaffelsesprosjekt knyttet til mini-UAVer som vil bidra til å dekke det operative behovet knyttet til operasjoner i utlandet. Det er en målsetting at denne kapasiteten skal være tilgjengelig innen utgangen av 2009.