Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:305 (2008-2009)
Innlevert: 20.11.2008
Sendt: 21.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NSB melder at persontrafikken på Rørosbanen har økt mest i hele landet. Mange velger bane framfor å kjøre mange mil på en svært trafikkfarlig Rv 3. Togene er ofte sprengfulle og passasjerer må stå og noen ganger ikke komme med. På disse lange strekningene er ståplass ikke er akseptabelt tilbud.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til å leie inn vognmateriell slik at kapasiteten på gjeldende avganger kan økes og passasjerene få et tilbud som gjør at de blir varige jernbanebrukere og bilbruken reduseres?

Begrunnelse

Det er meget viktig å få både gods og persontransport over på bane, både av miljøhensyn, men også av hensyn til trafikksikkerhet, veivedlikehold og valgfrihet for de som ikke vil eller kan kjøre bil.
Noen strekninger er særlig utsatte når det gjelder trafikksikkerhet og økende gjennomgangstrafikk, særlig med tunge kjøretøy. Rv 3 gjennom Østerdalen er en slik strekning, der det er meget viktig å gi folk et transportalternativ som er miljøvennlig og trafikksikkert. Rørosbanen kan fylle en slik funksjon. Nå viser trafikkøkningen at mange flere ønsker å bruke banen, men kapasiteten er sprengt og kvaliteten på tilbudet blir derfor altfor dårlig til at en kan forvente at dette vil være passasjerer som blir faste kunder. Å måtte stå i 10 til 20 mil er ikke akseptabelt. Når en ikke engang kommer med, er selvsagt det ingen invitasjon til å velge miljøvennlig i framtida.

Når folk velger tog framfor bane er det viktig å sikre at de blir varige kunder og ikke skremmes vekk av manglende kapasitet og komfort på lange sterkninger.
Det er neppe mulig å øke antall avganger nå, men det burde være mulig å øke kapasiteten på de avgangene som går.
Jeg ber derfor om at det tas initiativ til å leie vogner for å øke kapasiteten og for å gi kundene akseptabelt kvalitet og kapasitet i forhold til behovet for plasser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet kjøper persontransport fra NSB for om lag 1,6 milliarder kroner i 2008. I tillegg brukes det om lag 6 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I forslaget til statsbudsjett for 2009 har regjeringen lagt opp til en økning i de samlede bevilgningene til jernbaneformål på 1,3 milliarder kroner, eller 17 prosent, i forhold til inneværende år. For meg er det derfor viktig at togtilbudet oppleves som pålitelig, effektivt og tilgjengelig. Ståplasser og overfulle tog er ikke forenlig med dette, og jeg er svært opptatt av å finne gode løsninger på slike problemer i samarbeid med NSB.

NSB har informert meg om at antall reiser på Rørosbanen har økt med 35 % fra 2005 til 2008. Dette har medført at beleggsprosenten på strekningen har gått opp fra 49 % til 62 % hittil i 2008. Dette er gjennomsnittstall og belegget på de mest populære avgangene har i 2008 økt til over 90 %, og på ukedagene med størst trafikk er togene fulle. NSB har i lys av denne utviklingen jevnlig undersøkt mulighetene for kjøp eller innleie av brukt materiell. NSB har hittil ikke lykkes med å finne egnet materiell som kan tilpasses norsk klima og sikkerhetskrav uten store ombyggingstiltak.

Materiellet som trafikkerer Rørosbanen er dieseldrevet og har en kapasitet på mellom 75 – 140 sitteplasser. Materiellet benyttes på Rørosbanen, Rauma- og Nordlandsbanen. På grunn av trafikkveksten har togsettene med størst kapasitet i økende grad blitt omdisponert til Rørosbanen og denne prioriteringen vil bli videreført. Noe av dette materiellet er fra begynnelsen av 1980-tallet og når gradvis sin tekniske levealder fra 2014. Planleggingen av et fremtidig togtilbud og materiellbehov på strekningene som benytter dieselmateriell er i startfasen, og NSB har informert meg om at det vurderes fortløpende hvordan tilbudet på Rørosbanen best mulig kan tilpasses passasjerveksten.

Plattformlengden på stasjonene og holdeplassene på Rørosbanen begrenser mulighetene for bruk av to togsett samtidig (ett togsett består av to vogner). Nye forskrifter fra Statens jernbanetilsyn innebærer at flere av disse plattformene må forlenges før en økning av toglengden tillates. Hvor mange plattformer som skal bygges om og tempoet for dette, vil være avhengige av de prioriteringer som foretas ved behandling av Nasjonal transportplan 2010-2019.

Det er imidlertid gledelig å få rapporter fra NSB som viser god vekst i antallet passasjerer og jeg mener at toget er et sikkert og miljøvennlig alternativ som det er viktig å satse på, slik at de reisende velger tog fremfor andre kommunikasjonsmidler. Jeg vil i tiden fremover fremdeles ha fokus på og følge NSB tett opp i forhold til at det legges til rette for fortsatt vekst i passasjertallet. Videre er det viktig at tilbudet er så godt at selskapet klarer å holde på de kundene som allerede velger tog.