Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:307 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 21.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I budsjettinnstillingen for 2006 er det en flertallsmerknad som ber regjeringen: "Utarbeide en hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven for å gjøre det mulig å gripe inn på elvestrekninger hvor tilgangen for allmennheten ikke er i tråd med vilkårene for tilskudd til kalking, for eksempel ved å gjøre det mulig å unnlate å åpne for fiske i vassdrag eller deler av vassdrag hvor vilkårene ikke er oppfylt."
Hva er status for dette arbeidet?

Begrunnelse

Miljømyndigheter, rettighetshavere og frivillige har brukt betydelige ressurser på tiltak for å fjerne tapsfaktorer, kompensere tapsfaktorer eller øke produksjonsmulighetene for laks.
Det offentlige tilskuddet til kalking gis til prosjekt for å bevare biologisk mangfold og truede fiskebestander og for å gi allmennheten muligheter til fiske i de forurensede områdene.
I vassdrag hvor det gis tilskudd til kalking stilles det krav om at rettighetshaverne skal gå sammen om forvalting av fiskeressursene og tilby fiske til allmennheten.
Etter hvert som laksen kommer tilbake, blir det mer attraktivt for enkelte rettighetshavere å leie ut fiske. Samtidig øker utfordringene med å fordele inntekter på en "rettferdig" måte. Resultatet kan bli at enkelte rettighetshavere trekker seg ut av fellesskapet og ikke lenger tilbyr fisket til allmennheten. I vassdrag hvor det gis offentlig støtte mangler det i dag virkemidler som retter seg direkte mot det eventuelle indretallet av rettighetshavere som ikke forvalter fisket i tråd med retningslinjene for tilskudd.
For å hindre at allmennhetens tilgang blir svekket, ved at enkelte rettighetshavere ønsker å tjene store penger og ikke ønsker å delta i fellesskapet rundt organisering av fisket, er det nødvendig med en ny hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven. Dette vil gi mulighet for fylkesmannen til å gripe inn i de tilfeller hvor allmennhetens tilgang ikke er i tråd med vilkårene for offentlige tilskudd. For eksempel ved at enkelte rettighetshavere går ut av elveeierlagene og selger/leier ut fisket på egen hånd.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Flertallsmerknaden om en hjemmel for å sikre allmennhetens adgang til fisket i vassdrag der det gis offentlige tilskudd til fiskeformål er fulgt opp som del av det pågående arbeidet med å revidere lakse- og innlandsfiskloven. Forslag til lovendringer har vært på høring, og Direktoratet for naturforvaltning vil oversende sine anbefalinger til Miljøverndepartementet i løpet av året. Det tas sikte på å fremme en odelstingsproposisjon om saken i løpet av 2009.