Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:308 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 21.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Mange norske soldater som deltok i den første Irak-krigen har blitt syke etter tjenesten.
Hva gjør norske myndigheter for å få oversikt over problemet og for å følge opp veteranene?

Begrunnelse

Bergens Tidende har omtalt en omfattende ny, statlig amerikansk rapport som fastslår at Golfkrig-syndromet er reelt. Rapporten er den første som har sammenholdt all forskning som er gjort rundt lidelsene som soldatene etter Irak-krigen i 1991 har slitt med.
Også norske soldater tjenestegjorde i og etter denne krigen. Vi vet at mange har blitt syke etter tjenesten. Det er viktig å finne ut hvor mange norske soldater som ble utsatt for giftstoffer, og hvor mange av dem som har fått helseplager. Vi må vite hvor mange norske veteraner som er blitt syke etter tjeneste i Golfen i 1991. Det er viktig å følge opp disse soldatene, og det er viktig at vi følger opp alle våre senskadede veteraner generelt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsdepartementet og Forsvaret arbeider kontinuerlig med å iverksette tiltak for å forebygge skader og sykdom som en følge av tjeneste i utenlandsoperasjoner. Basert på eksisterende medisinske kunnskaper og informasjon fra operasjonsområdene, gjennomføres forebyggende tiltak ut i fra en risikovurdering. Til tross for det betydelige arbeidet som skjer med å forebygge skader og sykdom, vil deltakelse i utenlandsoperasjoner kunne potensielt medføre stor risiko for fysiske og psykiske skader.

Forsvarets sanitet gjennomførte i vår en registerundersøkelse rettet mot personell som deltok i Norwegian Medical Company, Saudi Arabia (NORMEDCOY SA) i perioden januar- april 1991, og Norwegian Medical Unit, United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (NORMEDUNIT – UNIKOM) i perioden april 1991 – april 1992. Analyser basert på uføretrygd og sykemeldingsdager flere år etter avsluttet tjeneste, viser at det er noe hyppigere forekomst av helseplager blant deltakerne i NORMEDUNIT enn blant deltakere i andre internasjonale operasjoner. Deltakerne i NORMEDCOY har ingen forhøyet forekomst av uføretrygd eller sykemeldingsdager sammenliknet med deltakere i andre internasjonale operasjoner.

Militærmedisinsk poliklinikk er opprettet som et sentralt kontaktpunkt i Forsvaret for alle forsvarsrelaterte helseproblemer. Alle, både veteraner og stadig tjenestegjørende, kan kontakte klinikken dersom de har helseproblemer som de opplever er relaterte til tjenesten i Forsvaret. Klinikken videresender pasienter til spesialbehandling i det sivile helsevesenet ved behov.

Forsvarets sanitet (FSAN) holder seg oppdatert på forskning og utvikling innen militær medisin internasjonalt, og deltar i en rekke medisinske fora i NATO. Det er ved FSAN etablert en gruppe som innhenter informasjon og kartlegger helsetrusler knyttet til operasjoner og aktuelle operasjonsområder. FSAN gjennomgår og vurderer i disse dager den omfattende rapporten som amerikanske myndigheter har lagt frem om veteraner som har fått helseproblemer etter Gulfkrigen. Når FSANs anbefalinger foreligger, vil For-svarsdepartementet vurdere om dette gir grunnlag for eventuelle tiltak tilpasset veteranenes behov.

Forsvaret har, som før nevnt, gjennomført en registerundersøkelse av den aktuelle gruppen personell. Samtidig har de som måtte ha et behov for det, et åpent tilbud om individuell oppfølging ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk.