Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:309 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 21.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil arbeids- og inkluderingsministeren sørge for at rapporten datert 9. okt 08 fra NAV om "Kartlegging og vurdering av nytte og behov for servicehunder" blir gjort tilgjengelig for offentligheten, og i tilfelle ikke, si hvorfor innholdet i rapporten ikke kan offentliggjøres?

Begrunnelse

I Budsjett-innst.S.nr.15 (2007 - 2008) Kap 2661 post 70 Grunnstønad ser jeg at i november 2007 fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å "kartlegge og vurdere nytte og behov for servicehunder". Regjeringen har bevilget 50 000 kroner til denne kartleggingen. Jeg er blitt gjort kjent med at denne kartleggingen og vurderingen av nytte og behov for servicehunder er gjennomført og at det foreligger en rapport utarbeidet av NAV som er mottatt i Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 20. oktober 2008. Rapportens konklusjoner er selvfølgelig svært interessante for de menneskene den omhandler. Dette til tross er rapporten unntatt offentlighet, jf. offvl § 5a. Jeg har vanskelig for å tro at resultatet av en slik rapport som her er utarbeidet av NAV på oppdrag fra Regjeringen kan inneholde sensitive opplysninger som ikke offentligheten skal vite noe om. Denne rapporten skulle kun vurdere behovet for servicehunder generelt, og ikke til enkeltpersoner spesielt.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet fikk i november 2007 i oppdrag å kartlegge og vurdere nytte og behov for servicehunder. Direktoratene valgte å gi kartleggingsoppgaven videre til Econ Pöyry, og Econs rapport ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 15.07.08. Rapporten er offentlig og den er tilgjengelig på internett-sidene til Econ Pöyry. På bakgrunn av konklusjonene i rapporten, har Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet gjort en nærmere vurdering av nytte og behov for servicehunder.

Direktoratene valgte å unnta dette dokumentet fra offentlighet da det ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 09.10.08. Jeg har imidlertid vurdert det slik at også dette dokumentet bør være offentlig. Innsyn er derfor blitt gitt og vil fortsatt bli gitt ved alle henvendelser til departementet.