Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:310 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Når den såkalte krisepakken til bankene ble behandlet i Stortinget 24/10-08 presiserte både finansminister og statsminister at bankene skulle betale markedspris for lånene og at det ikke var noen form for subsidiering eller gaveelement i disse lånene. Ifølge DN.no 19/11-08 blir nå disse lånene lagt ut med en minstepris på 5 dagers gjennomsnitt av nibor-rente minus 20 basispunkter.
Mener finansministeren fortsatt at disse lånene blir gitt til bankene på ordinære kommersielle markedsvilkår?

Begrunnelse

Finanskrisen er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Det er derfor ikke urimelig i en slik situasjon at staten stiller opp med lån til bankene som er vesentlig bedre enn markedet er villig til å tilby. Ifølge dn.no betaler bankene i dag gjerne nibor pluss to hele prosentpoeng for lån mens staten altså tilbyr en minstepris på nibor minus 0,2 prosentpoeng. Meningen med dette spørsmålet er ikke kritikk av at Regjeringen yter gunstige lån til bankene, men ønske om en klargjøring om disse lånene blir gitt på markedsvilkår eller ikke.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bakgrunnen for at det har vært behov for å iverksette en bytteordning er at det både i pengemarkedet og obligasjonsmarkedet er uvanlig høye påslag for risiko. ”Bankane har også vanskar med å få refinansiert meir langsiktig innlåning på akseptable vilkår. Dei neste månadene må norske bankar refinansiere store lån i marknaden. Slik marknadssituasjonen er no, kan det ifølgje Noregs Bank bli vanskeleg å gjennomføre dersom bankane ikkje kan stille uvanleg god trygd for låna.”, jf. St.prp. nr. 5 (2008–2009).

Bytteordningen gjennomføres ved at bankene får tilgang til statspapirer etter auksjon. At et begrenset volum tildeles etter en auksjon eller anbudsrunde, er normalt tilstrekkelig til at tildelingen baseres på markedspris. Som ekstra sikkerhet mot gunstige byttevilkår for bankene er det fastsatt minstepriser som både gjelder hele bytteordningens løpetid, og for den enkelte auksjon. Norges Bank har fått i oppdrag å sette minsteprisen i hver auksjon. Dette skal gjøres basert på en vurdering av hva prisen for en tilsvarende bytteavtale ville vært om markedsforholdene hadde vært normale, det vil si at det tas utgangspunkt i den normale differansen mellom renten på OMF og relevant pengemarkedsrente (NIBOR). Minimumsprisen skal settes slik at ordningen ikke vil innebære statsstøtte.