Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:315 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 01.12.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): For å bringe på det rene hvilke implikasjoner Metock-dommen vil få for praktiseringen av norsk innvandringspolitikk overfor tredjeland, kan det være nødvendig å utsette behandlingen av Ot.prp. nr. 72 (2007 - 2008) til over årsskiftet, og dermed også hjemling av direktiv 2004/38/EF i utlendingsloven.
Mener utenriksministeren at dette på noen måte er problematisk for Norges relasjon til EU, eller er det viktige forhold som taler for at Ot.prp. nr. 72 bør behandles av Stortinget før årsskiftet?

Begrunnelse

Kommunal- og forvaltningskomiteen har for tiden Ot.prp. nr. 72 (2007 - 2008), om regler for EØS- og EFTA-borgere o.a., til behandling i komiteen. Opprinnelig hadde komiteen lagt opp til avgivelse av denne saken 20. november, men da det har fremkommet vesentlige nye forhold knyttet til EUs praktiseringen av direktiv 2004/38/EF, hvis forpliktelser nå skal hjemles i utlendingsloven, reiser dette svært viktige spørsmål som komiteen har behov for å avklare før proposisjonen kan ferdigbehandles.
De nye forholdene har sin bakgrunn i en kjennelse i EU-domstolen av 25. juli i år, omtalt som ”Metock-dommen”, som i praksis medfører en åpning for tredjelandsborgere å omgå nasjonale familieinnvandringsregler under henvisning til direktiv 2004/38/EF. Stortinget gav sitt samtykke til godkjenning av direktivet (23. mai 2008) før Metock-dommen var en realitet, derfor er heller ikke disse forholdene omtalt i Ot.prp. nr. 72.
Foreløpig er avgivelsen av Ot.prp. nr. 72.utsatt til 4. desember i påvente av en vurdering av disse forholdene fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det kan imidlertid være behov for en langt mer omfattende utredning av konsekvensene som følger av Metock-dommen, som vil forutsette en utsettelse til over årsskiftet.
Det er også et viktig forhold at konsekvensene av dommen skal tas med i EUs evaluering av oppholdsdirektivet, som sannsynligvis legges frem i desember.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Direktiv 2004/38/EF ble vedtatt i EU 29. april 2004, og det hadde gjennomføringsfrist i medlemslandene 30. april 2006. Da drøftelsen om innlemmelse i EØS-avtalen trakk så langt ut at gjennomføringsfristen i EU var inntrådt, iverksatte Kommisjonen 27. oktober 2006 for annen gang i EØS-avtalens historie den såkalte ”artikkel 102-prosedyren” som i siste instans kan lede til suspensjon av berørte deler av EØS-avtalen. Det ble vist til at man sto overfor en viktig rettsakt i EØS-avtalens kjerneområde, og at det dessuten ikke var holdbart med forsinkelse når EU-medlemsland i lojal oppfølgning av EØS-avtalens intensjoner har gjennomført direktivet også med virkning for EØS/EFTA-borgerne. Det ble særlig vist til de lettelsene i saksbehandlingen som det nye direktivet innførte, og som EU-borgere ikke nyter godt av før de er på plass også i EØS-avtalen.

Etter at man hadde brukt de seks pluss seks månedene som sto til disposisjon før suspensjon inntrådte automatisk, ble man enige om innlemmelse, men med en felleserklæring som gjenga enighet om EØS-avtalens grenser mht. det saklige virkeområdet for bestemmelser om tredjelandsborgere. De bestemmelsene som ligger til grunn for Metock-saken, ligger klart innenfor det partene anså som EØS-relevant.

Kommisjonens bruk av ”artikkel 102-prosedyren” og begrunnelsen for bruken av dette virkemiddelet, tilsier at det ikke uten videre vil bli akseptert at Norge utsetter saken mer enn ett år etter vedtaket i EØS-komiteen og over to og et halvt år etter gjennomføringsfristen i EU. Fristen Norge hadde etter artikkel 103 for å innhente Stortingets samtykke er utløpt forlengst, og suspensjon av berørt regelverk vil kunne inntre med mindre EØS-komiteen skulle bli enig om noe annet.

I lys av dette er det Regjeringens mening at behandlingen ikke bør utsettes ytterligere.