Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:316 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden det er forsvarlig å hjemle direktiv 2004/38/EF i utlendingsloven, dersom det foreligger noen grad av usikkerhet for hvilke implikasjoner dette vil ha for praktiseringen av norsk innvandringspolitikk ovenfor tredjeland slik den er i dag, og/eller dersom denne strammes inn i fremtiden?

Begrunnelse

Kommunal- og forvaltningskomiteen har for tiden Ot.prp. nr. 72 (2007-2008), om regler for EØS- og EFTA-borgere o.a., til behandling i komiteen. Opprinnelig hadde komiteen lagt opp til avgivelse av denne saken 20. november, men da det har fremkommet vesentlige nye forhold knyttet til EUs praktisering av direktiv 2004/38/EF, hvis forpliktelser nå skal hjemles i utlendingsloven, reiser dette svært viktige spørsmål som komiteen har behov for å avklare før proposisjonen kan ferdigbehandles.
De nye forholdene har sin bakgrunn i en kjennelse i EU-domstolen av 25. juli i år, omtalt som "Metock-dommen", som i praksis medfører en åpning for tredjelandsborgere å omgå nasjonale familieinnvandringsregler under henvisning til direktiv 2004/38/EF. Stortinget gav sitt samtykke til godkjenning av direktivet (23. mai 2008) før Metock-dommen var en realitet, derfor er heller ikke disse forholdene omtalt i Ot.prp. nr. 72.
Foreløpig er avgivelsen av Ot.prp. nr.72. utsatt til 4. desember i påvente av en vurdering av disse forholdene på bakgrunn av en henvendelse til statsråden fra komiteen.
Det synes imidlertid å være klart at dersom komiteen skal kunne legge til grunn en grundig og uttømmende evaluering av konsekvensene av Metock-dommen, vil det kreve en langt mer omfattende utredning som det er vanskelig å tro kan utarbeides ferdig på denne siden av årsskiftet.
Det er også et viktig forhold at konsekvensene av dommen skal tas med i EUs evaluering av oppholdsdirektivet, som sannsynligvis legges frem i desember.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Representanten Amundsen viser i sin begrunnelse for spørsmålet til kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) og til henvendelse fra komiteen til meg. Jeg har svart komiteen og redegjort kort for innholdet i den såkalte ”Metock-dommen” og de begrensningene dommen setter for enkelte nasjonale regler, og også for det arbeidet som skjer for å gi retningslinjer for tolking av direktiv 2004/38/EF. Jeg viser til den redegjørelsen.

Som nevnt i brevet til komiteen, mener jeg at dommen kan ha betydning for norsk innvandringspolitikk overfor tredjelandsborgere. Samtidig vil jeg vise til at domstolen bygger sin tolkning på bestemmelser som allerede gjelder for EØS-landene i direktiver som oppheves helt eller delvis ved direktiv 2004/38/EF.

Når tredjelandsborgere søker tillatelse til opphold i Norge, er det klare utgangspunktet at norske innvandringsregler gjelder. Den omtalte dommen klargjør at en norsk statsborger som etablerer seg i et annet EU/EØS-land og gifter seg med en som ikke har lovlig opphold der, utløser oppholdstillatelse for sin ektefelle der og kan seinere ta ektefellen med tilbake til Norge. Den situasjonen som andre land har opplevd, er at en tredjelandsborger uten lovlig opphold i landet gifter seg der med en EU-borger fra et annet land og oppnår familiegjenforening der. Det skal i utgangspunktet ikke skje i Norge. Vår ekteskapslov krever at en utenlandsk statsborger må ha lovlig opphold i Norge for å kunne inngå ekteskap her.

Som nevnt både til komiteen og ovenfor, viderefører direktivet bestemmelser i direktiv som allerede gjelder i EØS. Den usikkerheten som kan oppstå når domstoler både nasjonalt og internasjonalt tolker regelverket, er derfor ikke knyttet alene til dette direktivet. Samtidig har jeg tillit til at det som nå gjøres i EU for å gi retningslinjer for tolking av det aktuelle direktivet, vil bidra til å hindre problemer knyttet til misbruk.