Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:317 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til den pågående debatten knyttet til eldre pleietrengendes rett til sykehjemsplass. Dette er en problemstilling som blant annet "Aksjon Bedre Eldreomsorg" har satt på dagsordenen.
Undertegnede ber derfor statsråden redegjøre for om en eldre pleietrengende person, med definert behov om 24 timers pleie og omsorg, har juridisk lovfestet rett til sykehjemsplass etter dagens regelverk?

Begrunnelse

"Aksjon Bedre Eldreomsorg" har løftet opp problemstillingen knyttet til eldre pleietrengendes lovfestede rettigheter. Dette har vært en kontinuerlig debatt, der blant annet Fremskrittspartiet har fremmet forslag om en slik juridisk lovfestet rett til sykehjemsplass. Undertegnede er kjent med den eksisterende forskrift som definerer ulike rettigheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Undertegnede er imidlertid av den oppfatning at forskriften ikke er nok til å sørge for iveretagelse av eldre pleietrengendes rettigheter, noe som også en rekke historier i media understreker.
Det bes derfor om en redegjørelse fra statsrådens side, knyttet til lovfestede juridiske rettigheter for eldre pleietrengende som har behov for 24 timer pleie og omsorg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er den enkeltes behov som avgjør hvorvidt han eller hun har rett på en institusjonsplass. For det tilfellet representanten Nesvik viser til, vil imidlertid en person med behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester ha rett på sykehjemsplass, med mindre kommunen kan tilby forsvarlige og adekvate heldøgnstjenester til vedkommende i dennes eget hjem.