Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:321 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 04.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mener statsråden at bevilgningene til politiet er tilstrekkelige til at politiet skal ha kapasitet til å bekjempe kriminalitet, og mener han at det er forsvarlig å slå sammen seks lensmannskontor til ett i en så langstrakt region som Valdres?

Begrunnelse

Oppland arbeiderblad melder 19. november at lensmannskontorene i de seks Valdreskommunene står i fare for å bli nedlagt på grunn av pengemangel i politiet. Konstituert politimester Ketil Myhre forteller at hvis de stramme budsjettene fortsetter så kan det bli et tema å slå sammen lensmannskontor i Vestoppland politidistrikt. Han forteller videre at det nå er full stopp i anskaffelser og ansettelser på grunn av kriminalitet som har kostet politidistriktetet mer enn antatt. Dette kan føre til at det blir vanskeligere å bekjempe kriminalitet i tiden fremover.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Når det gjelder politiets budsjettsituasjon har regjeringen styrket politidistriktenes budsjett med ytterligere 52 millioner kroner i år. Det kommer i tillegg til økningen politiet allerede har fått inneværende år, og betyr at politiet i 2008 har en reell styrking på 365 millioner. For 2009 har regjeringen foreslått å øke budsjettet med 789 millioner kroner nominelt, som gir en reell styrking 216 millioner kroner når pris- og lønnstigning er trukket fra. Dette gir en reell økning i politiets budsjetter på over 800 millioner kroner i perioden 2006 til 2009.

Spørsmålet om sammenslåing av lensmannskontorer i Vestoppland politidistrikt er forelagt Politidirektoratet som har innhentet redegjørelse fra politimesteren. Det bekreftes at politidistriktet for tiden har en stram budsjettsituasjon. Det er imidlertid ingen aktuelle planer om å slå sammen noen lensmannskontorer i Valdres. Det samme gjelder distriktet for øvrig.

Spørsmål om sammenslåing av de seks lensmannskontorene i Valdres var også oppe til diskusjon i forbindelse med politireformen fase 2. Også den gang ble det besluttet å opprettholde alle de seks lensmannskontorene og dette er også politidistriktets oppfatning i dag.

For øvrig kan jeg nevne at grensereguleringer, også når det gjelder politistasjons- og lensmannsdistrikter, i hvert enkelt tilfelle er en sak for Regjeringen, som ovenfor Kongen i statsråd innstiller på endringer i tjenestestedenes grenser. Ved alle endringer i politiets organisering legges det stor vekt på en god dialog med kommunene.

Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, rett og slett fordi det er utdannet for få politifolk. Derfor øker vi utdanningskapasiteten og setter av midler i 2009-budsjetter til flere årsverk både for politiutdannet og personell med annen utdanning. Jeg følger situasjonen nøye og arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for service og beredskap.

Det rekordhøye opptaket til PHS de to siste årene på 432 studenter, er foreslått økt til 552 studenter i 2009. I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte, slik at kompetansen utnyttes best mulig. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, bl.a. rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn og -kvinner for politioppgaver. Samtidig arbeider vi for å beholde erfarne politifolk lenger i jobb.

Fra 1. september i år er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. Vi bruker 64 millioner kroner i år og har økt politiets bevilgning til 103 millioner kroner i 2009 til utvidelse av DNA-registeret og sentral finansiering av prøver, slik at politidistriktene skal slippe å bruke penger på dette.

Til tross for en tidvis utfordrende driftssituasjon i politi- og lensmannsetaten, har vi et politi her i Norge som gjør en god jobb. På flere viktige områder går kriminaliteten i riktig retning.