Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:322 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes helse- og omsorgsministeren det er rimelig at en lovlig utført operasjon som denne kvinnen har foretatt og som har gjort henne helt arbeidsfør ikke er mulig å få dekket innenfor gjeldende regelverk, eller at det ikke finnes untaksbestemmelser i regelverket som åpner for at slik dekning kan gis i de tilfeller hvor operasjonen beviselig har vært vellykket?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål til ministeren av 6. november 2008 hvor jeg tok opp spørsmålet om dekning av utgifter til ryggoperasjon hvor pasienten selv har sørget for å få en lovlig utført operasjon, og hvor operasjonen ga et ubetinget positivt resultat. I ministerens svar jfr. deres ref 200804797-/SHA-CR gis det en rekke opplysninger om status for skiveprotesoperasjoner i Norge og at resultatene av en gjennomført studie om emnet vil foreligge i løpet av 2009. Jeg har blitt gjort kjent med at skiveproteseoperasjoner er gjennomført på sykehus i offentlige eie, og med godt resultat. I dette tilfelle er det en kvinne som ikke fikk muligheten til å bli operert på et offentlig sykehus selv om behandling med skiveproteser var vel kjent og i bruk. Etter å ha fått avslag fra det offentlige helsevesen om operasjon ble kvinnen forespeilet at uføretrygd var hennes løsning. Kvinnen så ikke uføretrygd som noen god løsning så lenge ikke alt var prøvet. For egen hjelp fant hun frem til et privat sykehus i Norge som foretok slike operasjoner. I dag, kort tid etter en vellykket skiveproteseoperasjon er kvinnen igjen tilbake på jobb i 100% stilling, uten at det offentlige må betale henne uføretrygd.
I svaret fra ministeren sies det at, "Inntil resultatene fra studien foreligger, må behandlingsformen anses som utprøvende". Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten for en rygglidelse av en slik art som skiveproteseoperasjon vil ut fra tidligere svar ikke gi rett til å velge behandling utenfor det offisielle helsetilbudet. I dette tilfelle kan det faktisk dokumenteres at operasjonen som kvinnen foretok var vellykket, og at hun på grunn av eget initiativ, optimisme og stå-på-vilje sparer trygdesystemet for store utbetalinger til uføretrygd. Det denne kvinnen ber om er kun å få dekket de faktiske utgiftene hun hadde til en lovlig og vellykket operasjonen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten viser til har jeg i brev av 13. november d.å. redegjort for status for skiveproteseoperasjoner i Norge. Jeg viser til denne redegjørelsen når det gjelder de faglige vurderingene som ligger til grunn for at skiveproteseoperasjoner inntil videre er å anse som en utprøvende behandlingsform.

Dersom denne behandlingsformen blir tatt i bruk som rutinebehandling, er det likevel ikke slik at enkeltpasienter kan motta behandling ved private sykehus for deretter å kreve utgiftene refundert av det offentlige. Det er de regionale helseforetakene som skal sørge for at det tilbys spesialisthelsetjenester innen regionen. De kan velge å tilby de nødvendige tjenestene selv eller de kan inngå avtale med andre tjenesteytere, for eksempel private sykehus, om levering av tjenester. Hvilke tjenester som skal leveres og omfanget (rammen) av disse tjenestene reguleres av avtale mellom regionalt helseforetak og det enkelte private sykehus. Dersom en pasient velger å la seg behandle ved et privat sykehus som ikke har avtale med regionalt helseforetak eller den aktuelle behandlingen ikke er omfattet av avtalen, må pasienten selv dekke utgiftene.