Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:325 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har sørget for at Olavsvern skal nedlegges og vil være stengt fra 1. januar 2009. Ved nedleggelsen mister samfunnet en rekke svært viktige funksjoner mht. til samfunnssikkerhet og akuttmedisinsk beredskap, noe som bekymrer fagmiljøene innenfor disse faggruppene.
Hvordan vil statsråden i fremtiden løse disse viktige oppgavene, og vil statsråden vurdere drift av Olavsvern også i 2009 for bl.a. å ivareta disse viktige oppgavene?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), å legge ned Olavsvern base. Det er i dag ingen permanent operativ virksomhet knyttet til Olavsvern, og våre undervannsbåter og nye fregatter har en betydelig utholdenhet til å operere i sjøen uten å anløpe baser. Sjøbasert logistikkstøtte og evnen til deployering av integrerte maritime styrkeforband både hjemme og ute planlegges på sikt styrket gjennom innfasing av et nytt logistikkfartøy. Et slikt fartøy vil gi Forsvaret en større operativ utholdenhet i nasjonal og internasjonal innsats.

Ved Olavsvern finnes det et trykkammer som tidvis benyttes av Universitetssykehuset Nord-Norge. Det foreligger ingen forpliktelser overfor eksterne aktører knyttet til videre drift av trykkammeret. Forsvarsdepartementet viser til helse- og omsorgsministerens svar av 29. januar 2008 på representanten Laila Dåvøys spørsmål vedrørende nedleggelsen av Olavsvern og den akuttmedisinske beredskapen i landsdelen (Dokument nr. 15:509 (2007-2008)). Av dette fremgår det at det er det regionale helseforetaket som har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. Det fremgår også at det er det regionale helseforetaket som inngår avtaler med eksterne aktører om behandlingsressurser. Forsvarsdepartementet er selvfølgelig positiv til en dialog med det regionale helseforetaket når Olavsvern skal avhendes, slik at trykkammeret eventuelt kan videreføres.

Sjøheimevernet skal, ved nedleggelsen av Olavsvern, videreføres med eksisterende oppgaver på Trondenes i Troms fylke. Når det gjelder eksplosivryddegruppen, tjenestegjør personellet til daglig ved ulike avdelinger i landsdelen. Det er Landsdelkommando Nord-Norge som formelt stiller kapasitetene og etablerer en eksplosivryddegruppe ved behov. Eksplosivrydde-kapasiteten videreføres derfor i Nord-Norge, også når Olavsvern base legges ned.