Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:326 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er et sterkt ønske i de samiske områdene av landet som ligger utenfor det sentrale samiske bosettingsområdet om at det må bli mulig å ta en høyere utdannelse innen duodji/duetjie (husflid/håndverk). Dette vil være svært viktig for at samisk kultur, språk og tradisjoner skal kunne ivaretas og videreutvikles for framtidige generasjoner også her.
Hvordan vil statsråden bidra slik at det kan bli mulig å ta en høyere utdannelse innen duodji/ duetjie for den samiske befolkningen som er bosatt i disse delene av landet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 21. november 2008 fra representanten Vera Lysklætt om tilbud om høyere utdanning i duodji/duetjie (husflid/håndverk) utenfor de sentrale samiske bosettingene.

Jeg er enig med Lysklætt om at kunnskap om samisk håndverk og husflid vil kunne bidra til å ivareta samisk kultur og tradisjoner.

I tråd med Stortingsmelding 28 (2007-2008) Samepolitikken er ansvaret for samisk delt mellom flere institusjoner. Høgskolen i Nord-Trøndelag har ansvaret for sørsamisk, Høgskolen i Bodø for lulesamisk og Samisk høgskole for nordsamisk. Alle de tre institusjonene har satt i gang grunnstudier i samisk dette studieåret.

Når det gjelder duodji/duetjie ved de tre institusjonene nevnt over, så har disse selv myndighet til å etablere studier på bachelor-nivå innenfor institusjonenes økonomiske rammer. Institusjonene må imidlertid søke NOKUT om akkreditering dersom det skal etableres slike studier på høyere grads nivå. Institusjonene må altså selv foreta en prioritering av slike studier i forhold til andre prioriterte fagområder.

Samtidig er det viktig å finne gode løsninger for lærerutdanning i og på samisk. Min mening er at lærere som er kvalifisert til å undervise i og på samisk vil være de viktigste bærerne av samisk språk og kultur. Arbeidet er en del av arbeidet med stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanning som vil bli lagt fram for Stortinget på nyåret. Arbeidet er gjennomført i dialog med Sametinget.

Jeg har altså valgt å prioritere arbeidet med lærerutdanning i og på samisk, og så må departementet på et senere tidspunkt vurdere om en skal prioritere duodji/duetjie ut over det som høgskolene allerede kan gjøre i dag.