Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:328 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 25.11.2008
Besvart: 01.12.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når vil Stortinget få seg forelagt Regjeringens lovforslag til naturmangfoldslov?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål vedrørende naturmangfoldsloven fra stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 2.11.2007, og ministerens svar av 13.11.2007. I sitt svar sier miljø- og utviklingsministeren at han har som ambisjon å legge frem et forslag til ny naturmangfoldslov i 2008, helst før sommeren. Lovforslaget er til nå ikke blitt fremmet for Stortinget. Naturmangfoldsloven ble ikke nevnt i Hans Majestet Kongens tale til det 153. storting ved dets åpning.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Arbeidet med ny lov om forvaltning av naturens mangfold er stort og komplekst. Den nye loven vil gjelde for all natur og berøre de samfunnssektorer som påvirker eller utnytter naturressurser. Jeg har derfor vektlagt at lovarbeidet gjøres grundig og at alle hensyn og interesser blir nøye vurdert.

I lovarbeidet er det også brukt mye tid på møter og drøftinger med berørte instanser, miljø- og næringsorganisasjoner og kommuner. Lovarbeidet har derfor tatt lengre tid en planlagt.

Mitt siktemål er å fremme en odelstingsproposisjon om ny naturmangfoldslov slik at den kan behandles av Stortinget våren 2009.