Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:334 (2008-2009)
Innlevert: 26.11.2008
Sendt: 26.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En kvinne i Misvær kommune i Nordland som var ansatt ved Bodø kulturskole har fått avslag på sin søknad om sykepenger med bakgrunn i § 8-2 og § 8-47. Hun mener å være blitt forledet av sin arbeidsgiver, rektor ved skolen som er kommunal, til å tro at han kunne sykemelde henne ved å bruke "aktiv sykemelding". Da hun ble permittert fra jobben regnet hun med at det var i orden med sykepenger. Det virker som om arbeidsgiver har et betydelig ansvar for misforståelsen.
Vil arbeidsgiver kunne ha et formelt ansvar i saken?

Begrunnelse

Kvinnen var sykemeldt over en lengre periode våren 2007. I august ble det konstatert skiveprolaps og i samtale med arbeidsgiver fikk hun beskjed om at det var svært uheldig og lite ønskelig at hun igjen skulle sykemeldes. Både elever og foresatte skal ha uttrykt misnøye med henne. Hun ble bedt om å undertegne et skjema, hvilket hun gjorde, som iflg. arbeidsgiver - rektor ved skolen - skulle gi ham rett til å sykemelde henne når han ble kontaktet. Hun orket ikke arbeide ved skolen fra høsten 2007 og søkte derfor permisjon fra stillingen ut året og regnet med at hun skulle få permisjon med lønn. Hun fikk permisjon - men uten lønn. Hun trodde at sykmelding, skulle ligge til grunn for permisjonen og at hun fortsatt ville ha en inntekt. Det er klart at kvinnen selv har et ansvar for at hun ikke av eget tiltak sørget for å skaffe seg sykemelding men rektor ved skolen har sannsynligvis opptrådt uakseptabelt. Da kvinnen søkte om sykepenger fra januar 2008 var svaret fra NAV at hun ikke hadde rett til sykepenger på grunn av at hun ikke hadde vært i arbeid i tiden før hun igjen søkte om sykepenger. NAV har nok rett i at regelverket ikke er fulgt og at hun ikke har rett til sykepenger. Imidlertid er det svært beklagelig hvis det er slik at arbeidsgiver har skyld i at situasjonen er blitt håpløs for kvinnen ved å gi henne gale opplysninger, særlig tatt i betraktning at arbeidsgiveren er en offentlig skole som kommunen har ansvaret for.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Representanten Kenneth Svendsen ber meg, basert på hans opplysninger i en konkret sak ved Bodø kulturskole, ta stilling til om arbeidsgiver har et ”formelt ansvar” i saken. Med ”formelt ansvar” forstår jeg et rettslig grunnlag for å konstatere erstatningsansvar. Dette er et privatrettslig spørsmål som eventuelt må avgjøres av domstolene, og jeg har derfor ikke anledning til å vurdere den konkrete saken.

Jeg kan imidlertid gi følgende generelle opplysninger om sykmelding og rett til sykepenger:

Den som er sykmeldt og avslutter arbeidsforholdet i sykmeldingsperioden, mister ikke av den grunn retten til sykepenger. For rett til sykepenger er det imidlertid etter folketrygdloven § 8-2 et krav om at man har vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før man ble arbeidsufør. Dersom vedkommende, etter at inntektsgivende arbeid permanent eller midlertidig ble avsluttet, igjen blir arbeidsfør, vil rett til nye sykepenger i utgangspunktet være betinget av at man på nytt har vært i arbeid i fire uker. Folketrygdloven § 8-47 gjør unntak fra dette kravet for yrkesaktive som midlertidig har vært ute av arbeid i mindre enn én måned. Formålet med bestemmelsen er å dekke et behov for sykepenger for personer som vanligvis er yrkesaktive, men som i en kortere periode er ute av inntektsgivende arbeid.

Den som i en lengre periode enn én måned har vært ute av inntektsgivende arbeid, eller likestilte situasjoner som er nevnt i loven, vil derfor ikke lenger fylle vilkårene for sykepenger. Reglene skiller her ikke mellom årsaker til at man ikke lenger var i inntektsgivende arbeid før man igjen ble syk. Uansett hva grunnen er, vil vedkommende ikke ha rett til sykepenger.