Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:337 (2008-2009)
Innlevert: 26.11.2008
Sendt: 27.11.2008
Besvart: 03.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden bidra til at Post- og Teletilsynets behandling av Ekomlovens marked 12 ikke kommer før spørsmålene om åpenhet i nettene er utredet og politisk behandlet?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av sak Dok. 8:89, om åpne TV nett, har jeg blitt kjent med at Post- og Teletilsynet arbeider med forståelsen av rammene for Ekomlovens marked 12. Det vil i denne sammenheng kunne legges føringer for hvilke aktører og eventuelt hvilke virkemidler som skal tas i bruk. Saken var ute til høring etter sommeren og høringsfristen gikk ut for noen uker siden. Så vidt vites er tema blant annet om Telenors fibernett skal holdes utenfor, hvilket vil si at de ikke vil bli pålagt å gi tilgang til eksempelvis eksterne IPTV-aktører. I lys av den pågående politiske debatt om åpenhet i nettene synes det klart at det vil være uheldig om Post- og teletilsynets arbeid med saken ikke koordineres med de politiske prosesser som her bør ligge foran.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Post- og teletilsynet gjennomgår jevnlig en rekke forhåndsdefinerte delmarkeder innen elektronisk kommunikasjon. Tidligere marked 12 (nytt marked 5) er grossistmarkedet for delt tilgang til Telenors faste aksessnett (bitstrømaksess). Telenor er pålagt en forpliktelse om å gi andre tilbydere tilgang siden de har en så sterk posisjon i dette markedet at reguleringen er nødvendig for å sikre konkurransen.

Post- og teletilsynet har ennå ikke fattet nytt vedtak i marked 12 (nytt marked 5). Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Post- og teletilsynet. Departementet vil ta stilling til saken dersom vedtaket blir påklaget etter at det er fattet.

Som kjent ble sak dok 8:89 ”Åpne nett” ble behandlet i Stortinget fredag 28. november, jf. Innst. S. nr. 67 (2008-2009). Forslaget fra Thommessen og mindretallet i Familie- og kulturkomiteen om å utrede prinsippet om åpne nett ble vedtatt vedlagt protokollen, jf. komiteens merknader. Jeg ser derfor ikke grunn til at denne saken skal forsinke tilsynets arbeid med å fatte vedtak i marked 12.