Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:340 (2008-2009)
Innlevert: 26.11.2008
Sendt: 27.11.2008
Besvart: 05.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media har en tidligere seksjonssjef i Statens vegvesen opplyst at E6-utbyggingen gjennom Østfold har blitt kraftig forsinket fordi Samferdsels-departementet og Finansdepartementet reduserte prognoser for trafikkutvikling på E6 i Østfold fremlagt av Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Tidligere er det kommet frem at også veganlegg som ferdigstilles er basert på for lave trafikktall.
Hva gjør statsråden for å sikre at trafikkprognoser for vei som brukes i ny NTP 2010-2019 ikke reduseres i forhold til fagetatens vurdering?

Begrunnelse

Jeg har tatt opp denne problemstillingen på ulike måter før. Informasjon med påstand om at en reduksjon av trafikkprognosene fra Statens vegvesen av trafikken på E6 i Østfold til en tredjedel viser igjen at dette er en viktig problemstilling der det fortsatt mangler tydelig og troverdig avklaring. Det må sikres at så vel ny Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 som enkeltvise nye vegprosjekt baseres på realistiske prognoser for forventet fremtidig trafikkutvikling. Dersom prognosene bevisst reduseres i forhold til faglig vurdering gjennom byråkratisk og/eller politisk overstyring kan dette medføre forsinket utbygging, utbygging med for lav kapasitet og ikke minst tap av liv og helse gjennom trafikkulykker på veger som er dårlig tilpasset trafikkmessige behov.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at de data og prognoser som legges til grunn for politiske beslutninger skal være faglig solide. Dette gjelder i alle saker og vil også gjelde i arbeidet med NTP. Når det gjelder påstander i media om hva som har skjedd tidligere i prosessen og påstander om politisk overstyring av faglige faglige vurderinger med E6 gjennom Østfold har jeg ikke grunnlag for å kommentere disse. Denne regjeringen har hatt høyt fokus på å få fullført en trygg og effektiv E6 gjennom Østfold, og jeg gleder meg over at det nå er realisert.

Trafikkprognoser til NTP utarbeides på faglig grunnlag av transportetatene og Avinor A/S i fellesskap. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt retningslinjer for transportetatene og Avinors arbeid med NTP. I disse retningslinjenme heter det: ”Som ett grunnlag for planarbeidet må det utarbeides mest mulig forventningsrette prognoser for trafikkutvikling. Prognosene utarbeides i samarbeid mellom etatene/Avinor AS og departementene.”

Transportetatene og Avinor har etter dette etablert felles grunnprognoser for transport- og trafikkarbeid for person- og godstransport, som grunnlag for arbeidet med NTP 2010-2019, slik de også gjorde for NTP 2002-2011 og 2006-2015. Grunnprognosene viser den fremtidige utviklingen fordelt på ulike transportformer, fylker/regioner og landet i alt. Prognosene beskriver framtidige utviklingstrekk i etterspørselen etter transport. Prognosenes treffsikkerhet må vurderes i forhold til en tidsperiode på 5-10 år, ikke enkeltår.

Grunnprognosene har tre hovedbruksområder:

- Dimensjonering av investeringsprosjekter

- Prioriteringer av prosjekter i NTP

- Grunnlag for å beregne prosjektets lønnsomhet

Datagrunnlaget som er benyttet til å utarbeide grunnprognosene, benyttes videre i de konkrete beregningene for den enkelte delstrekning. I forbindelse med handlingsprogrammet for NTP 2006-2015 ble det gitt anledning til å fravike grunnprognosene for konkrete vegprosjekter, og dermed benytte en kombinasjon av lokale data og grunnprognosene. Denne praksisen vil også gjeldende for det kommende handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. Statens vegvesen har nå i større grad gått over til å gjøre lokale vurderinger/trafikkanalyser som grunnlag for prognoser til prosjekter innenfor rammene av et felles modellverktøy og en del grunnleggende basisforutsetninger.

I departementets arbeid med stortingsmeldingen om NTP 2010-2019 har det vært tett dialog med Finansdepartementet og transportetatene og Avinor angående mest mulig oppdaterte grunnprognoser. Finansdepartementet har gjennom sitt arbeid med den kommende Perspektivmeldingen oppdatert ulike prognoser for ulike veksttall i norsk økonomi. Samferdselsdepartementet ønsker at det skal være et så godt som mulig sammenfall mellom den økonomiske veksten som ligger til grunn i Perspektivmeldingen og i NTP 2010-2019. Med bakgrunn i grunnprognosene som ble utarbeidet til transportetatenes og Avinor sitt forslag til NTP 2010-2019, er grunnprognosene nå under revisjon med nye veksttall fra Finansdepartementet. Dette vil sikre at mest mulig oppdaterte og faglig forsvarlige prognoser ligger til grunn i ny NTP.

Når det gjelder overordnet krav til utbyggingsstandard for stamvegnettet, herunder utbygging av E6 gjennom Østfold, kan jeg opplyse at disse først ble fastlagt ved behandling av St.meld. nr. 32 (1988-89) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93. Strekningen Jonsten – Svinesund (som inneholder Eidet-tunnelen) var her forutsatt utbygd med 2-felt. Det var i en rekke år fra 1992 større trafikkutvikling enn det som var lagt til grunn i ovenfornevnte stortingsmelding. Dette medvirket til at ved behandling av St.prp. nr. 26 (1999-2000) da Stortinget sluttet seg til delvis bompengefinansiering av E6 og E18 gjennom Østfold, så ble det lagt til grunn utbygging av E6 til 4 felt gjennom hele Østfold. Statens vegvesens valg av standard har hele tiden skjedd i forståelse med Samferdselsdepartementet.