Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:342 (2008-2009)
Innlevert: 27.11.2008
Sendt: 27.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I statsbudsjettet for 2009 er MIT FabLab Norway fratatt statsstøtten med den begrunnelse at "Kunnskapsdepartementet vurderer at verksemda ved MIT FabLab Norway ikkje er på eit slikt nivå at tilskottet bør bli ført vidare".
Hva mener Regjeringen konkret med denne begrunnelsen, og ser ikke statsråden de svært negative signalene kutt av statsstøtte sender både til distriktskommunen Lyngen og til anerkjente Massachusetts Institute of Technolgy med dets samarbeidspartnere og brukere av dette feltlaboratoriet?

Begrunnelse

MIT FabLab Norway, lokalisert til Lyngen i Troms, var ved etableringen den første europeiske FabLab i regi av Massachusettes Insitute of Technology (MIT). Feltlaboratoriet i Lyngen har siden oppstarten vært arena for nært faglig samarbeid med morinstitusjonen MIT i USA og en slags koblingsboks for offentlige institusjoner og bedrifter i og utenfor Troms. MIT FabLab Norway har siden starten mottatt et mindre statstilskudd som har bidratt til å sikre driften.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: MIT FabLab Norway er organisert som en stiftelse med tre hovedpartnere; Lyngen Forskingsstiftelse MIT Fablab Norway, MIT og Solvik Gård.

Kunnskapsdepartementet har bidratt med tilskudd til virksomheten, samlet sett med 5,250 mill. kroner siden 2005. Grunnlagsinvesteringene i FabLab Norway er ivaretatt gjennom andre finansieringskilder, blant annet har Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Narvik bidratt med hhv. kr 25 000 og kr 50 000 i stiftelseskapital. MIT bidrar bl.a. med utstyr og dekker reiseutgifter for studenter og forelesere fra USA. Det er tre studenter fra MIT som følger globalisert desentralisert utdanning ved MIT FabLab Norway i et bachelorprogram.

I samarbeid med regionale aktører som næringsliv, fylkeskommuner og kommuner kan høyere utdanningsinstitusjoner utvikle utdannings- og forskningstilbud som er tilpasset lokale og regionale behov. Kunnskapsdepartementet ønsker at eventuelle samarbeid om studie- og forskningstilbud, som ved MIT FabLab, skal være en integrert del av virksomheten ved etablerte utdanningsinstitusjoner og at de er fleksible og eventuelt kan flyttes etter behov. Institusjonene kan prioritere denne type samarbeid innenfor egen bevilgning.

Kunnskapsdepartementet har mottatt rapporter og årsberetninger samt avholdt møter med MIT FabLab Norway. Forslaget om ikke å videreføre Kunnskapsdepartementets tilskudd til virksomheten er basert på vurderingen av at deres aktiviteter ikke er av et slikt omfang og på et slikt faglig nivå at det nødvendiggjør et særlig statstilskudd.